· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku radcy prawnego J.Z. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania pisma z 4 lutego 2010 r. postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego J.Z. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty za postępowanie zażaleniowe kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem opłaty za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych oraz kwotę 35,00 (trzydzieści pięć) złotych tytułem innych udokumentowanych wydatków pełnomocnika.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 74/10 oddalił skargę W.K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania pisma z 4 lutego 2010 r.

Z kolei postanowieniem z dnia 27 lipca 2010 r. referendarz sądowy przyznał W.K. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu. Na pełnomocnika skarżącego wyznaczony został radca prawny J.Z..

W dniu 14 września 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 11 czerwca 2010 r., który rozpoznany został odmownie postanowieniem z dnia 24 września 2010 r.

Pismem z dnia 8 października 2010 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik złożył zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 24 września 2010 r., które oddalone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt I OZ 865/10. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie odmówił natomiast sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W tej sytuacji w dniu 20 grudnia 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo z dnia 14 grudnia 2010 r., w którym wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącego wystąpił o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz o zwrot niezbędnych udokumentowanych wydatków. Pełnomocnik wskazał jednocześnie, że w sprawie sporządzona została opinia prawna o niezasadności wnoszenia dalszych środków odwoławczych oraz oświadczył, że koszty pomocy prawnej nie zostały opłacone w całości ani w części.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz lit. d powołanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, natomiast w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SAB/Wa 74/10
Status
nieprawomocne, niekończące
Treść wyniku
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
Sędziowie
Aneta Wirkowska (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła
Pełnomocnik procesowy
Sygnatury powiązane
I OZ 865/10
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze