· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-04-17

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędziowie Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Asesor WSA Danuta Oleś (spr.), Protokolant Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi K. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.

Uzasadnienie

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (PIT-37) K.R. wykazała dochód do opodatkowania w wysokości [...] zł oraz należny podatek w kwocie [...] zł.

Pismem z dnia [...] K.R. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005. Wniosek uzasadniła faktem, że w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2005 nieprawidłowo zadeklarowała do opodatkowania całość przychodów uzyskanych z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy. W jej ocenie, cześć dochodów w wysokości [...] , uzyskanych z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy od firmy A winna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych"), gdyż dochody te finansowane były ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - funduszu ISPA.

W załączonej do wniosku korekcie zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2005 podatniczka wykazała dochód do opodatkowania w kwocie [...] zł, od którego odliczyła składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie [...] zł oraz kwotę [...] zł z tytułu wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem sieci Internet. Od podatku dokonała odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie [...] zł oraz kwotę [...] zł z tytułu poniesionych w tym roku podatkowym wydatków mieszkaniowych. W wyniku dokonania powyższych odliczeń podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2005 nie wystąpił.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego ustalił, że w roku 2005 K.R. świadczyła pracę na stanowisku [...] na podstawie umowy o pracę zawartej z A przy realizacji kontraktów "Wzmocnienie Jezdni Drogi Krajowej, G.-W. -C., na Odcinku G. -K. i Odcinku K. -J. Kontrakty te współfinansowane były w 75% przez Unię Europejską (grant ISPA) oraz w 25% ze środków budżetowych realizowanych przez B.

Po dokonaniu oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy i uwzględnieniu odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na użytkowanie sieci Internet oraz wydatków mieszkaniowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu [...] wydał na nazwisko K.R. dwie decyzje: w jednej określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w kwocie [...] zł, a drugą stwierdził nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok w kwocie [...] zł czyli w wysokości niższej od żądanej we wniosku z dnia [...].

W dniu [...] od decyzji dotyczącej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok K.R. złożyła odwołanie, w którym wniosła o jej uchylenie w części dotyczącej odmowy uznania uzyskanych w roku 2005 dochodów sfinansowanych ze środków zagranicznej pomocy bezzwrotnej za zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym określenia błędnej wysokości nadpłaty za wspomniany rok podatkowy.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Gd 285/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Danuta Oleś (sprawozdawca)
Ewa Kwarcińska (przewodniczący)
Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygnatury powiązane
II FSK 1320/07
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej