· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 2013-02-12

Sentencja

Sąd Apelacyjny II Wydział Karny w Rzeszowie

na posiedzeniu w składzie :

Przewodniczący:

SSA Zbigniew Śnigórski

Sędziowie:

SSA Stanisław Urban

SSA Piotr Moskwa (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Łuksik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej - Grażyny Zięba-Białowąs

po rozpoznaniu w sprawie skazanego R. P.

zażalenia jego obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II K 16/09

o zmianie rozstrzygnięcia w przedmiocie zaliczenia okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary grzywny, zawartego w postanowieniu Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 19 listopada 2012 r., sygn. akt II K 16/09

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n a w i a:

I.  uchylić zaskarżone postanowienie,

II.  obciążyć Skarb Państwa kosztami postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt II K 16/09, R. P. został skazany na karę łączną jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w ilości 350 stawek dziennych przy określeniu jednej stawki dziennej na kwotę 250 zł. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23.02.2004 r. do dnia 10.11.2004 r., przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zostało skazanemu odroczone przez Sąd Okręgowy w Przemyślu postanowieniem z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt II Ko 50/10 oraz postanowieniem z dnia 28 marca 2011 r., sygn. akt II Ko 49/11 na następujące po sobie okresy sześciu miesięcy.

Postanowieniem z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II Ko 142/11 Sąd Okręgowy w Przemyślu warunkowo zawiesił wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby pięciu lat.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2012 r., sygn. akt II K 16/09 Sąd Okręgowy w Przemyślu zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 23.02.2004 r. do dnia 10.11.2004 r. na poczet kary grzywny, przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada dwóm stawkom dziennym grzywny. W uzasadnieniu wskazano, iż dokonanie w/w zaliczenia uzasadnia treść art. 63 § 1 k.k. W myśl tego przepisu rzeczywiste pozbawienie wolności winno podlegać zaliczeniu na poczet kary efektywnie wykonywanej, a zatem w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, zaliczenie powinno być dokonane na karę grzywny, która podlega wykonaniu.

Do dnia wydania w/w postanowienia skazany uiścił grzywnę w kwocie 82.700 zł, co odpowiada 330 stawkom dziennym.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II K 16/09 Sąd Okręgowy w Przemyślu zmienił w/w postanowienie tego Sądu z dnia 19 listopada 2012 r. w ten sposób, że zaliczył okres tymczasowego aresztowania w sprawie wobec R. P. od dnia 23.02.2004 r. do dnia 10.11.2004 r. i zaliczył na ten okres niewykonaną karę grzywny w kwocie 4.800 zł, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada dwóm stawkom dziennym grzywny i tym samym zaliczył niewykonaną grzywnę 20 stawek dziennych po 250 zł każda, uznając karę grzywny w całości za wykonaną. Wydając tej treści orzeczenie Sąd stanął na stanowisku, że jakkolwiek obowiązujące przepisy obligują do zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary, to jednak zaliczenie to nie może prowadzić do sytuacji, w której skazany w jego wyniku w sposób zupełnie nieuzasadniony otrzymałby premię w postaci zwrotu grzywny, którą uiścił. Nadto wskazano, że do dnia 24 października 2011 r., kiedy to warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczenie tymczasowego aresztowania było w pełni zasadne na poczet tej kary, która podlegała wówczas efektywnemu wykonaniu, obok kary grzywny.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł obrońca skazanego, zaskarżając je w części dotyczącej odmowy zaliczenia na poczet kary grzywny okresu rzeczywistego pozbawienia wolności. Skarżący zarzucił Sądowi I instancji obrazę prawa materialnego, tj. art. 63 § 1 k.k. przez jego błędną interpretację, w szczególności błędne przyjęcie, że na poczet kary grzywny można zaliczyć okres rzeczywistego pozbawienia wolności tylkow zakresie, w jakim kara grzywny nie została jeszcze wykonana. Na tej podstawie obrońca wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 19 listopada 2012 r. zaliczającego skazanemu na poczet kary grzywny w całości okres tymczasowego aresztowania od dnia 23.02.2004 r. do dnia 10.11.2004 r. oraz uznanie, że wpłacona tytułem grzywny kwota podlega zwrotowi.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II AKz 20/13
Wydział
II Wydział Karny
Sędziowie
Zbigniew Śnigórski (przewodniczący)
Stanisław UrbanPiotr Moskwa
Hasła
Warunkowe Zawieszenie Wykonania Kary