· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2011-11-02

Sentencja

I.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tej e ustawy i § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Andrzejowi Je ewskiemu oraz przedsiębiorcy Małgorzacie Wolanowskiej-Je ewskiej, wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Je ewski, Małgorzata Wolanowska-Je ewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę w/w Przedsiębiorców, polegającą na bezprawnym działaniu poprzez stosowanie we wzorcu "Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez biuro usług turystycznych "Super-Tramp" obowiązującym od września 2010r. do grudnia 2010r., poni szego postanowienia:

Postanowienie VIII ust. 3 o treści: "Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie umowy, je eli impreza została odwołana przez organizatora, lub te Klient odstąpił od umowy z powodu zmian istotnych warunków umowy przez Organizatora, z powodu siły wy szej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników ni liczba minimalna określona w umowie, a Organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie" naruszającego art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (DZ.U. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) co w świetle art. 24 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi działanie bezprawne i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 31 grudnia 2010r.

II.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tej e ustawy i § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Andrzejowi Je ewskiemu oraz przedsiębiorcy Małgorzacie Wolanowskiej-Je ewskiej, wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Je ewski, Małgorzata Wolanowska-Je ewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę w/w Przedsiębiorców, polegającą na bezprawnym działaniu poprzez stosowanie we wzorcu "Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez biuro usług turystycznych "Super-Tramp" obowiązującym od stycznia 2011r. do 29 maja 2011r., poni szych postanowień:

1. Postanowienie VI ust. 1 o treści: "Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej"

2. Postanowienie IX ust. 4 o treści: "Klient ma prawo odstąpić od umowy i ądać zwrotu wszystkich wpłat w przypadku, gdy Organizator dokona zmiany ceny, terminu, środka transportu, trasy i programu oraz świadczeń w niej zawartych. Rezygnację Klient winien zło yć w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Organizatora o dokonanych zmianach.

Brak rezygnacji w tym terminie uwa any będzie za przyjęcie nowych warunków. Zwrot wpłat nale nych Klientowi nastąpi w trybie natychmiastowym. Od zwracanych kwot Klientowi nie przysługują odsetki" które są wpisane do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 29 maja 2011 r.

III.

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tej e ustawy § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107 poz. 887)

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

nakłada się na:

1. przedsiębiorcę Andrzeja Je ewskiego, wspólnika spółki cywilnej, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Je ewski, Małgorzata Wolanowska-Je ewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie, karę pienię ną:

a) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji decyzji, w wysokości 643,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote), płatną do bud etu państwa.

b) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie II sentencji decyzji, w wysokości 214,00 zł (słownie: dwieście czternaście złotych), płatną do bud etu państwa.

2. przedsiębiorcę Małgorzatę Wolanowską-Je ewską, wspólnika spółki cywilnej, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Je ewski, Małgorzata Wolanowska-Je ewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie, karę pienię ną:

a) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji decyzji, w wysokości 643,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote), płatną do bud etu państwa.

b) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie II sentencji decyzji, w wysokości 214,00 zł (słownie: dwieście czternaście złotych), płatną do bud etu państwa.

Uzasadnienie

W ramach ogólnopolskiej kontroli postanowień wzorców umownych stosowanych przez organizatorów turystyki Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej w tekście: Prezes Urzędu lub Prezes UOKiK) przeprowadził kontrolę, której celem było zbadanie treści wzorców umownych stosowanych przez Andrzeja Je ewskiego oraz Małgorzatę WolanowskiejJe ewskiej, wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Je ewski, Małgorzata Wolanowska-Je ewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie (dalej w tekście: Super-Tramp lub Przedsiębiorcy) w kontaktach z konsumentami pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 223, poz. 2268 ze zm., dalej w tekście: ustawa turystyczna) oraz pod kątem występowania w nich klauzul abuzywnych wpisanych do Rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego.

W toku postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK uzyskał wzorce umowne m.in. 1. "Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez biuro usług turystycznych "Super-Tramp" obowiązujące od września 2010r. do grudnia 2010r. (dalej w tekście: Warunki uczestnictwa 2010)

2. "Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez biuro usług turystycznych "Super-Tramp" obowiązujące od stycznia 2011r. do 29 maja 2011r. (dalej w tekście: Warunki uczestnictwa 2011) W wyniku analizy w/w dokumentów Postanowieniem nr 121/11 z dnia 23 maja 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne RLU-61-20/11/BP w zakresie wskazanym w pkt I i II sentencji niniejszej decyzji.

W odpowiedzi na Zawiadomienie Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania administracyjnego, Przedsiębiorca pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. ustosunkował się do przedstawionych zarzutów.

Odnosząc się do postanowienia VIII ust. 3 Warunków uczestnictwa 2010 Super-Tramp przywołał treść art. 14 ust. 6 i ust. 7 ustawy turystycznej oraz stwierdził, i w swojej dyspozycji ust. 6 odnosi się równie do przypadku, gdy to klient odstępuje od umowy z powodu zmiany istotnych warunków umowy z klientem. Określone w ust. 7 wyłączenie odpowiedzialności organizatora dotyczyć mo e równie odstąpienia od umowy z powodu zmian istotnych warunków umów, które nastąpiły z powodu siły wy szej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników, ni liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie. Powołując się na zasady wnioskowania prawniczego oraz interpretację przepisów prawa Przedsiębiorcy stwierdzili, e jeśli ustawodawca wyłącza odpowiedzialność organizatora za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy w przypadku działania siły wy szej, to tym bardziej w przypadku takim mieści się sytuacja, gdy organizator z tych samych przyczyn nie odwołuje od razu imprezy, tylko proponuje jeszcze klientom, e mo e ona zostać zrealizowana na zmienionych warunkach. Przeciwna interpretacja mogłaby prowadzić do sytuacji, w której w przypadku wystąpienia siły wy szej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników ni minimalna, organizator mógłby jedynie od razu odwołać imprezę, bez nara ania się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Gdyby organizator w takiej sytuacji najpierw zaproponował zmianę warunków, tak aby dać uczestnikom mo liwość wyboru, czy chcą skorzystać z nowej oferty na zmienionych warunkach, nara ałby się ju na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Super-Tramp podniósł tak e, e nie w ka dej sytuacji, kiedy postanowienie wzorca umowy czy ogólnych warunków nie odpowiada literalnemu brzmieniu przepisu, mo e być mowa i niezgodności z ustawą. Taka niezgodność ma miejsce jedynie w takich przypadkach, kiedy dane postanowienie pozostaje w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a nie kiedy odnosi się do przypadków nie objętych daną normą prawa.

str. 1/16
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RLU&#8211
Sygnatury powiązane
61-19/11/BP
Nr decyzji
RLU-26/2011
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Branża
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
działalność agentów i pośredników turystycznych
Region
Lubelskie
Strony postępowania
Andrzej Jeżewski, Małgorzata Wolanowska-Jeżewska, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie