· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Anna Klotz (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Starszy sekretarz sądowy Jakub Jagodziński po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 października 2013r. sprawy ze skargi P.S. na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w [...] z dnia [...] maja 2013r. nr [...] w przedmiocie ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego oddala skargę.

Uzasadnienie

II SA/Bd 803/13

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2013 r. Nr [...] K.-P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. utrzymał w mocy decyzję Starosty W. z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] w sprawie ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego "tereny mieszkaniowe" po wykonaniu inwentaryzacji budynku na całej działce budowlanej położonej w obrębie C. gm. Ch. oznaczonej nr [...].

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego w sprawie, z którego wynika, że:

Skarżący wystąpił do Starosty W. o wyjaśnienie powodu odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego na działce nr [...] w C. oraz wszczęcie postępowania celem ustalenia powierzchni faktycznie wyłączonej.

Następnie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków wielkości użytku "tereny mieszkaniowe" oraz "użytki rolne" nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] położonej w obrębie ewidencyjnym C. gm. Ch.

W dniu [...] października 2012 r. dokonano oględzin nieruchomości z udziałem m.in. skarżącego. Z protokołu oględzin wynika, że nieruchomość ta stanowi działkę budowlaną zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z garażem w jednej bryle. Działka jest ogrodzona. Od bramy wjazdowej do domu i garażu wykonany jest podjazd z polbruku. Dom jest otoczony chodnikiem z polbruku o szerokości około 2 m. Natomiast obszar gruntu położony za domem jest niezagospodarowany. Działki sąsiednie są niezabudowane, w bliskim otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się dwie działki z rozpoczętą budową. Do protokołu strona nie wniosła uwag.

Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] Starosta W. zmienił istniejący w ewidencji gruntów i budynków zapis dotyczący oznaczenia użytku na działce położonej w obrębie ewidencyjnym C. gm. Ch., oznaczonej numerem [...], będącej własnością P. S., poprzez zmianę z dotychczasowego rodzaju użytku z R-Ill b na B. Starosta W. w decyzji wskazał, że na wniosek właściciela przedmiotowej nieruchomości wykonana została inwentaryzacja budynku mieszkalnego oraz sporządzony operat pomiarowy [...], arkusz spisowy, kartoteka budynku i wykaz zmian danych ewidencyjnych. Geodeta określił zasięg gruntów zabudowanych w taki sposób, że jest to zwarty obszar zajęty pod domem i otoczony polbrukiem wraz z jego najbliższym otoczeniem aż do ogrodzenia usytuowanego na granicy działki. Starosta W. powołał się przy tym na przepisy zawarte w załączniku nr 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), zgodnie z którym do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty niewykorzystane do produkcji rolnej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z tymi budynkami (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw), a także ogródki przydomowe. Biorąc to pod uwagę, Starosta W. zwrócił powyższy operat wykonawcy do poprawy, celem wykazania na całej działce ewidencyjnej nr [...] użytku "B", zgodnie z ww. rozporządzeniem. Organ wskazał też, że na niezabudowanej części działki nie jest prowadzona stała uprawa mechaniczna gruntu mająca na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych i ogrodniczych, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki są niezabudowane.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I OSK 835/12 - Wyrok NSA z 2013-09-25
Skarga kasacyjna I. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Ke 765/11 w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków oddala skargę kasacyjną.

II SAB/Bd 199/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-24
Sprawa ze skargi M. J. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę.

I OSK 283/12 - Wyrok NSA z 2013-06-26
Skarga kasacyjna R. O. i A. Ż. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt II SA/Bk 349/11 w sprawie ze skarg R. O. i A. Ż. na decyzje Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie zmiany zapisu w operacie ewidencji gruntów 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w...

I OSK 434/13 - Wyrok NSA z 2013-10-22
Skarga kasacyjna [...] sp. z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt II SA/Po 819/12 w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oddala skargę kasacyjną

I OSK 2223/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04
Skarga kasacyjna M. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 349/13 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi A. S. na czynność Starosty Bydgoskiego w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Bd 803/13
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
oddalono skargę
Sędziowie
Anna Klotz (sprawozdawca)
Elżbieta Piechowiak
Wojciech Jarzembski (przewodniczący)
Symbole
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła
Geodezja i kartografia
Skarżony
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego