· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2008-10-01

Sentencja

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu, w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy przeciwko Małgorzacie Wolanowskiej-Jeżewskiej, zam. Lublin i Andrzejowi Jeżewskiemu, zam. Lublin, wspólników spółki cywilnej, działających jako Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

I. uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę w/w przedsiębiorców, polegającą na stosowaniu, w obrocie z konsumentami, zamieszczonego we wzorcu umownym "Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych "Super-Tramp", zapisu: "W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy..." stanowiącego postanowienie wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego pod numerem: 1089, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania, począwszy od 16 czerwca 2008r.

II. uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę w/w przedsiębiorców, polegającą na stosowaniu, w obrocie z konsumentami postanowienia, zamieszczonego we wzorcu umownym "Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych "Super-Tramp", o treści: "...Podstawą reklamacji Klientów nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy"- będącego bezprawnym w świetle art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268), poprzez wyłączenie odpowiedzialności w zakresie szerszym niż dopuszcza ta ustawa oraz naruszającym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania, począwszy od 16 czerwca 2008r.

III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939)

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

nakłada się na:

1) Małgorzatę Wolanowską-Jeżewską, zam. Lublin, działającą jako SuperTramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych karę pieniężną w wysokości 2350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych);

2) Andrzeja Jeżewskiego, zam. Lublin, działającego jako Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych karę pieniężną w wysokości 2350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), płatne do budżetu państwa, w związku z dopuszczeniem się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w pkt I - II sentencji niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał analizy wzorów umów i regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. Takimi usługodawcami są: Małgorzata Wolanowska-Jeżewska, i Andrzej Jeżewski, działający w Lublinie jako Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych. Analiza dokumentów w postaci wzoru Umowy Zgłoszenia (dalej: Umowa) oraz Warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych "Super-Tramp" (dalej: Warunki) wykazała, że Warunki zawierają postanowienia, które mogą stanowić niedozwolone postanowienie umowne wpisane do Rejestru niedozwolonych postanowień umownych prowadzonego przez Prezesa UOKiK oraz mogą być niezgodne z przepisami ustawy o usługach turystycznych.

W związku z tym, Postanowieniem Nr 119/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne przeciwko Małgorzacie Wolanowskiej-Jeżewskiej, zam. Lublin i Andrzejowi Jeżewskiemu, zam. Lublin, działających jako Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych (Dalej: Super-tramp), pod zarzutem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów opisanej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez zamieszczenie w stosowanych w obrocie z konsumentami wzorze Warunków postanowień, które zostały wpisane do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone oraz postanowienia niezgodnego z zapisami ustawy o usługach turystycznych.

W odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego przedsiębiorca odpowiedział, że przeanalizował stosowany wzorzec Warunków i zmienił błędne zapisy, wskazane w postanowieniu wszczynającym postępowanie.

Prezes UOKiK ustalił, co następuje:

Małgorzata Wolanowska-Jeżewska, i Andrzej Jeżewski, wspólnicy spółki cywilnej, działający w Lublinie jako Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina odpowiednio pod numerami: 64012 i 64011.

Super-Tramp prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług turystycznych. W związku z tą działalnością stosuje wzorzec umowny: "Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych "Super-Tramp". W oparciu o ten wzorzec zawiera umowy cywilnoprawne. Z usług tego przedsiębiorcy korzystają osoby fizyczne-konsumenci, którzy decydują się wzięcie udziału jako uczestnik w imprezach turystycznych, organizowanych przez Super-Tramp. W stosunku do wszystkich tych osób stosowane były, kwestionowane przez organ antymonopolowy, następujące zapisy wzorca Warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych "Super-Tramp":

1. VII. pkt 1 Warunków "W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy...";

2. VII. pkt 2 Warunków "...Podstawą reklamacji Klientów nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy". Wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 stycznia 2007r. sygn. akt. XVII Amc 160/05 zapis o treści: "Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne" został uznany za niedozwolone postanowienie umowne i wpisany do Rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone z dniem 27 marca 2007r. pod nr 1089.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RLU-61-12/08/IM
Nr decyzji
RLU-44/2008
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Branża
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Region
Lubuskie
Strony postępowania
Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych w Lublinie