· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z 2013-05-29

Sentencja

Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Teresa Bodys

Sędziowie:

SSO Elżbieta Koszel (spr.)

SSO Dariusz Krzysiak

Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Rozkres

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. w Zamościu

na rozprawie sprawy

z wniosku H. G.

z udziałem A. S. (1), J. S., R. G. (1),

D. M., A. B. (1), L. G. (1), R. G. (2),

A. B. (2), P. G.

o zasiedzenie

na skutek apelacji i zażalenia wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt I Ns 2940/10

postanawia:

I.  oddalić apelację i zażalenie;

II.  zasądzić od wnioskodawczyni H. G. na rzecz uczestników A. S. (1) i J. S. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za drugą instancję.

Sygn. akt I Ca 35/13, I Cz 179/13

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2012r. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie oddalił wniosek H. G. o stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa, w drodze zasiedzenia działek gruntu położonych w H., na których usytuowana jest część budynku gospodarczego oraz piwnica wraz z przyległym terenem, które należą do większego areału oznaczonego numerem (...).

Sąd Rejonowy ustalił, że A. P. w dniu 19 czerwca 1958r. podarowała L. G. (2), małżonkowi wnioskodawczyni H. G., nieruchomość oznaczoną numerem działki (...), o powierzchni 0,25 ha, położoną w K. Ś., w powiecie (...). Dla tej nieruchomości założono księgę wieczystą nr (...) prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Po uzyskaniu tytułu własności L. G. (2) i wnioskodawczyni wznieśli na otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz piwnicę. Piwnica została przy tym wykonana w taki sposób, iż jedynie jej część z wejściem znajduje się ponad powierzchnią ziemi. Właściwa piwnica w całości znajduje się pod ziemią.

Działka gruntu nr (...) została podzielona na dwie mniejsze działki: nr (...), o powierzchni 0,083 ha oraz nr 67, o powierzchni 0,0575 ha. Mapa przedstawiająca opis tej nieruchomości po podziale została przyjęta do zasobu geodezyjnego w dniu 30 września 1969r. Granica między działkami nr (...) biegła przez znajdujący się na gruncie budynek piwnicy oraz budynek gospodarczy. Mapa opisu nieruchomości z dnia 30 września 1969r. ukazuje przebieg granicy oraz usytuowanie wspomnianych budynków na obu nowo powstałych działkach. Decyzją Wydziału Budownictwa i Urbanistyki P.P.R.N. z dnia 6 sierpnia 1971r. budynek gospodarczy (szopa) został wyłączony z ubezpieczenia na skutek przeznaczenia tego budynku na rozbiórkę. Decyzją z dnia 31 sierpnia 2000r. nakazano wnioskodawczyni usunięcie przeprowadzonej przez nią rozbudowy tego budynku gospodarczego. Nadto budynek gospodarczy należący do uczestników J. i A. małżonków S. jest usadowiony w ten sposób, że jego część od strony wschodniej przekracza granicę działki i o około 80 cm stoi na innej działce gruntu należącej do spadkobierców L. G. (2).

L. G. (2) zmarł 8 listopada 1969r. Spadek po nim nabyła jego żona H. G. w ¼ części oraz dzieci M. G., D. G., R. G. (1) i A. G. po 3/16 części. Po jego śmierci H. G. oraz pozostali spadkobiercy L. G. (2) w dniu 14 października 1974r. nieruchomość oznaczoną numerem działki (...), o powierzchni 0,0575 ha sprzedali M. H.. M. H. i jej mąż R. H. nieruchomość kupioną od spadkobierców L. G. (2) sprzedali uczestnikom J. i A. małżonkom S. na podstawie umowy z dnia 10 marca 1976r.

W wyniku zmiany numeracji ewidencji gruntów nieruchomość stanowiąca współwłasność wnioskodawczyni H. G. obecnie oznaczona jest numerem (...) na arkuszu mapy numer 2, obręb 144 P.. Nieruchomość uczestników J. S. i A. S. (1) oznaczona jest aktualnie numerem działki (...) na arkuszu mapy numer 2 obręb 144 P..

Pomimo sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 67 wnioskodawczyni H. G. oraz jej dzieci M. G., D. G., R. G. (1) i A. G. cały czas korzystali za zgodą początkowo M. H. i jej męża R. H., a następnie uczestników J. S. i A. S. (1) z części budynku gospodarczego oraz z piwnicy znajdujących się na tej nieruchomości (bezsporne). Z gruntu położonego bezpośrednio nad tą piwnicą oraz z pozostałych gruntów znajdujących się za ogrodzeniem wnioskodawczyni i jej rodzina nie korzystali.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj