· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-30

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod (spr) Sędziowie Sędzia WSA Zofia Skrzynecka Sędzia WSA Wojciech Czajkowski Protokolant Lidia Wachowska po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 30 stycznia 2008r. sprawy ze skargi U.F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]". nr "[...]" w przedmiocie 1) określenia wysokości zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu 2) odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" nr "[...]" którą:

1. określono wysokość zobowiązania spadkodawcy J. F. z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży działek gruntu o łącznej powierzchni 4138 m2 - w kwocie 2000 zł i odsetki za zwłokę naliczone do dnia otwarcia spadku w łącznej wysokości 1.551 zł,

2. orzeczono o odpowiedzialności U. F. jako spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy w łącznej wysokości 3.551 zł.

Organ I instancji ustalił, że małżonkowie U. i J. F. nabyli w dniu 13.04.1999r. prawo użytkowania wieczystego czterech działek gruntu położonych w S., o łącznej powierzchni 4138 m2, które w dniu 06.06.2000r. sprzedali za kwotę 40.000 zł.

W ustawowym terminie, tj. 19.06.2000r., złożyli oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego przychodu ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. W dniu 08.12.2004r. J. F. zmarł.

W toku postępowania wszczętego w dniu 9.05.2007r. w sprawie odpowiedzialności U. F. za zobowiązania spadkodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego włączył do akt jako dowody w sprawie

- decyzje z dnia "[...]" których adresatami są U. i J.F. oraz materiały zebrane w postępowaniu podatkowym w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie działki gruntu położonej w P., przy ul. O. o numerze geodezyjnym "[...]" , o powierzchni 5080 m2 i sprzedaży posadowionego na niej jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 176 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość,

- postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 31.03.2005r. (uprawomocnione w dniu 21.04.2005r.) o nabyciu w całości przez U.F. spadku po J.F., zmarłym w dniu 08.12.2004r.

Jednocześnie organ I instancji wezwał U.F. do dostarczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzedaży nieruchomości, położonych w S., w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, tj. od 06.06.2000r., na własne cele mieszkaniowe.

W dniu 04.06.2007r. U.F., działająca przez pełnomocnika poinformowała, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia złożyła wraz z mężem, w trakcie postępowania podatkowego zakończonego decyzjami "[...]" z "[...]".

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego określił wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy J. F. z tytułu:

- zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu w wysokości 10 % przychodu uzyskanego ze sprzedaży przed upływem 5 lat, licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie działek gruntu położonych w S., o łącznej powierzchni 4138 m2 w kwocie 2000 zł,

- odsetek za zwłokę od ww. zaległości podatkowych liczonych od terminu płatności tj. 20.06.2000r. do dnia 06.06.2002r., w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych i począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat od dnia sprzedaży tj. od 07.06.2002r. do dnia otwarcia spadku tj. 08.12.2004r. w wysokości 1.551,00 zł,

str. 1/10
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Ol 617/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-30
Sprawa ze skargi U. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie 1) określenia wysokości zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu 2) odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy oddala skargę

I SA/Po 1609/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-13
Sprawa ze skargi I. M. i S. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...]Nr[...]; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz skarżących I. M. i S. M. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; III. stwierdza, że decyzje wymienione w pkt I nie mogą być wykonane do dnia uprawomocnienia się ...

II FSK 1212/06 - Wyrok NSA z 2007-10-24
Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Wr 1561/04 w sprawie ze skargi G. H.- K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 26 lipca 2004 r. [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przez spadkodawcę M. K. prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku oddala skargę kasacyjną.

I SA/Ke 10/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-02-21
Sprawa ze skargi M.D., K.D. , G.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; 2. określa, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu w całości; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej solidarnie na rzecz M.D. K.D. i G.D.kwotę 4110 złotych (słownie: cztery tysiące sto dziesięć) tytułem zwr...

I SA/Rz 614/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08
Sprawa ze skargi M. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. - oddala skargę -

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Ol 616/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Wiesława Pierechod (przewodniczący, sprawozdawca)
Wojciech Czajkowski
Zofia Skrzynecka
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatkowe postępowanie
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej