· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-01

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Rzepecka Sędziowie Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędzia WSA Joanna Wierchowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi E.M. na ustanowienie zastawu skarbowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] oddala skargę.

Uzasadnienie

I SA/Go 1207/11

Uzasadnienie

Skarżąca E.M., reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę do tutejszego Sądu na ustanowienie zastawu rejestrowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu [...] grudnia 2010r. - znak [...], w której domaga się uznania czynności ustanowienia zastawu skarbowego za bezskuteczną oraz zasądzenia od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W sprawie wystąpił następujący stan faktyczny:

Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] grudnia 2010r dokonał zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. i 2005r. wynikających z korekt zeznań podatkowych PIT-36L, złożonych w dniu 29 listopada 2010r, poprzez ustanowienie zastawu skarbowego na samochodzie ciężarowym [...] o numerze rejestracyjnym [...], stanowiącym własność podatniczki i jej męża R.M.. O dokonanym wpisie podatnicy zostali powiadomieni 15 grudnia 2010r.

W dniu 23 grudnia 2010r. skarżąca złożyła wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów skarbowych, kwestionując zasadność dokonanego zabezpieczenia i wniosła o uznanie wpisu zastawu za niebyły. Zdaniem skarżącej organ podatkowy nie zbadał realnej rynkowej wartości przedmiotu zastawu m.in. nie uwzględnił stopnia zużycia i stanu technicznego samochodu kwalifikujące go do generalnego remontu. Ponadto organ ustanawiając zastaw oparł się na złożonej przez podatniczkę deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaparafowanej przez księgową nie posiadającą pełnomocnictwa do złożenia jej w imieniu podatnika.

Wskazała także, iż formularz korekty deklaracji podatkowej nie został złożony - wbrew postanowieniom treści art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej - z pisemnym uzasadnieniem, w związku z czym nie mógł stanowić poprawnej deklaracji.

Wytknięte nieprawidłowości świadczyły, w ocenie strony, iż ustanowienie zastawu skarbowego dokonane zostało z rażącym naruszeniem prawa proceduralnego - art. 44 § 2 w zw. z art. 81 § 2 oraz w zw. Z art. 274, art. 274a § 2 i art. 165 Ordynacji podatkowej - bowiem dokonane zostało w oparciu o dokument, któremu nie można było przypisać cech skutecznej korekty deklaracji podatkowej.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2011r. Naczelnik Urzędu Skarbowego oddalił wniosek skarżącej, uznając iż zostały spełnione formalne przesłanki ustanowienia zastawu skarbowego.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż w dniu 30 listopada 2010r. wpłynęły do Urzędu Skarbowego, nadane za pośrednictwem poczty w dniu 29 listopada 2010r. korekty zeznań podatkowych PIT-36 L E.M. za lata 2004 i 2005 złożone w następstwie przeprowadzonej u podatniczki kontroli skarbowej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Następnie w dniu 2 grudnia 2010r. wpłynęła z Urzędu Kontroli Skarbowej informacja, z której wynikało, iż złożone przez podatniczkę korekty zeznań dotyczą zakresu prowadzonych przez UKS postępowań kontrolnych i uwzględniają w całości wykryte nieprawidłowości i zostały złożone w wyznaczonym terminie. Do powyższej informacji dołączono pismo E.M. z dnia [...] listopada 2010r. w którym oświadczyła, że w związku z przeprowadzoną kontrolą sporządzono korekty deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 i 2005 rok, które zostaną przesłane w dniu 29 listopada 2010 r. do Urzędu Skarbowego. W ocenie organu I instancji pismo to stanowiło uzasadnienie złożonych korekt zeznań. Ponieważ kwoty zobowiązań podatkowych wynikające ze złożonych korekt nie zostały zapłacone, a zbliżał się termin ich przedawnienia organ, dla zabezpieczenia należności budżetu państwa, ustanowił na podstawie złożonych korekt, w dniu [...] grudnia 2010r., zastaw skarbowy na samochodzie [...].

str. 1/12
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Go 1208/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-09
Sprawa ze skargi R.M. na ustanowienie zastawu skarbowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu [...] r. nr [...] w przedmiocie ustanowienia zastawu skarbowego oddala skargę.

I SA/Po 471/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29
Sprawa ze skargi V S. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie odmowy wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych oddala skargę

II FSK 889/11 - Wyrok NSA z 2012-12-20
Skarga kasacyjna D. G. i P. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 811/10 w sprawie ze skargi D. G. i P. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od D. G. i P. G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

I SA/Po 59/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23
Sprawa ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia Uchyla zaskarżone postanowienie

I SA/Gd 1253/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-09
Sprawa ze skargi A Sp. z o. o. z siedzibą w na odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 14 sierpnia 2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w z dnia 27 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 1. uchyla zaskarżoną odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 14 sierpnia 2012 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w, 2. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Go 1207/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Alina Rzepecka (przewodniczący)
Jacek Niedzielski
Joanna Wierchowicz (sprawozdawca)
Symbole
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła
Samorząd terytorialny
Sygnatury powiązane
II FSK 972/12
Skarżony
Naczelnik Urzędu Skarbowego