· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2013-06-11

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia NSA Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 40/11 w sprawie ze skargi I. L. na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w R. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 4 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 40/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę I. L. (dalej: "strona") na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w R.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że pismem z 21 września 2011 r. I. L. (dalej: "skarżący" albo "strona") złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. polegającą - jego zdaniem - na uchylaniu się od doręczenia mu orzeczenia w sprawie określenia podatku od towarów i usług (VAT) za miesiące styczeń - grudzień 1995 r. w związku z postępowaniem prowadzonym przez Naczelnika US, m.in. wobec skarżącego. Skarżący wniósł o "przymuszenie" Naczelnika Urzędu Skarbowego orzeczeniem Sądu do wydania rozstrzygnięcia oraz o zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego (pomimo wyznaczenia terminu załatwienia spraw na dzień 31 grudnia 2008 r.) pozostaje wobec niego nadal w bezczynności, nie wydając orzeczenia w sprawie określenia zobowiązania w podatku VAT za 1995 r. Jednocześnie wskazał, iż 2 sierpnia 2011 r. złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w W. ponaglenie na Naczelnika US, które to ponaglenie postanowieniem z 30 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej uznał za bezzasadne.

1.3. W odpowiedzi na skargę (pismo z 12 października 2011 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego chronologicznie przedstawił przebieg postępowania w przedmiocie podatku VAT za 1995 r. Wskazał, iż w 1995 r. K. L. i I. L. (dalej: "skarżący"), prowadzili działalność gospodarczą pod nazwą [...] K. (dalej: "przedsiębiorstwo"), w zakresie produkcji i sprzedaży odzieży ochronnej i roboczej oraz rozlewni wody mineralizowanej. Decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych firma w 1995 r. objęta została statusem zakładu pracy chronionej.

Decyzjami 24 listopada 2000 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. określił skarżącym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń - grudzień 1995 r.

Na skutek wniesionego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzjami z 16 marca 2001 r. uchylił decyzje organu pierwszej instancji z 24 listopada 2000 r. w części określającej odsetki od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1995 r. oraz ustalił je w nowej wysokości. W pozostałym zaś zakresie utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej instancji.

Pismem z 19 kwietnia 2001 r. skarżący wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę, występując o uchylenie w całości zarówno zaskarżonych decyzji, jak i poprzedzających ich decyzji organu pierwszej instancji.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2003 r., sygn. akt: III SA 1102/01, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na przedmiotowe decyzje.

W dalszej kolejności skarżący wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku, stawiając zarzuty obrazy prawa materialnego, a mianowicie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej: "ustawa o VAT"), a także obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art. 133, art. 247 § 1 pkt 3 i 5 oraz art. 145 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm - dalej: "O.p.").

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I FSK 1065/12 - Wyrok NSA z 2013-06-18
Skarga kasacyjna I. Sp. z o. o. z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SAB/Sz 1/12 w sprawie ze skargi I. Sp. z o. o. z siedzibą w P. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

II OSK 344/13 - Wyrok NSA z 2013-07-02
Skarga kasacyjna Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt II SAB/Go 47/12 w sprawie ze skargi B. K. na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wznowienia postępowania oddala skargę kasacyjną.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I FSK 738/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Adam Bącal (przewodniczący)
Maria Dożynkiewicz
Roman Wiatrowski (sprawozdawca)
Symbole
6110 Podatek od towarów i usług
658
Sygnatury powiązane
VIII SAB/Wa 40/11
Skarżony
Naczelnik Urzędu Skarbowego