· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2009-09-16

Tezy

W świetle art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), pojęcie małżonek pasierba, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 ze zm.) obejmuje także byłego małżonka pasierba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Jerzy Rypina, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Protokolant Marcin Romanowicz, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 593/07 w sprawie ze skargi L. P.-B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od darowizny oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 593/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 200 zł. Przedmiotem rozpoznania Sądu była sprawa ze skargi L. P.-B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 marca 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od darowizny.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że w zeznaniu podatkowym wniesionym do Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w dniu 18 marca 2004 r. skarżąca ujawniła, iż na podstawie umowy darowizny nabyła od O. K. 21.918,92 dolarów amerykańskich oświadczając przy tym, że była to pierwsza i jedyna darowizna między tymi stronami w ciągu pięciu lat przed złożeniem deklaracji.

Decyzją z dnia 7 kwietnia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego K. ustalił wyżej wymienionej podatek z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 14 717,50 zł przyjmując do podstawy opodatkowania wartość darowizny w kwocie 84.656 zł (z przeliczenia kwoty 21.918 USD przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia 13 marca 2004 r.) zgodnie z umową darowizny z dnia 7 lutego 2002 r. zawartej pomiędzy osobami obcymi. Przy obliczaniu podatku zastosowano kwotę wolną w wysokości 4.902 zł, przy założeniu, że nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - zwanej dalej upsd.

We wniosku wniesionym w dniu 29 sierpnia 2006 r. podatniczka zażądała stwierdzenia nieważności powołanej wyżej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego K. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa oraz ustalenia podatku od darowizny przy zaliczeniu jej do drugiej grupy podatkowej. W uzasadnieniu podniosła, że była żoną pasierba O. K. - a to B. B., przyznając, że matka jej męża - J. Z. była żoną O. K. (darczyńcy), na dowód czego dołączyła do wniosku kopie: aktu małżeństwa L. P. i B. B., aktu małżeństwa J. Z. i O. K. oraz akt zgonu O. K.

Decyzją z dnia 30 października 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej instancji.

Rozpoznając odwołanie od tej decyzji decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał ją w mocy.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca zażądała jej uchylenia w całości, zarzucając naruszenie art. 14 ust. 3 pkt 2 upsd w zw. z art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) - zwanej dalej k.r.i.o. Stwierdziła, że ustawodawca zastosował tylko jedno kryterium zaliczenia do poszczególnych grup podatkowych, a mianowicie osobisty stosunek nabywcy do osoby od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Związek osobisty synowej z teściową lub teściem trwa nadal mimo ustania małżeństwa stosownie do treści art. 26 k.r.i.o. Zestawienie art. 14 ust. 3 pkt 1 upsd i art. 26 k.r.i.o. pozwala wyprowadzić wniosek, że również po ustaniu małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu więź łącząca jednego małżonka z krewnymi byłego małżonka trwa nadal, co na gruncie przepisów o podatku od spadków i darowizn oznacza, że małżonek ten będący nabywcą rzeczy i praw majątkowych od lub po rodzicach swojego byłego małżonka powinien być zaliczony do I grupy podatkowej (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 1993 r. nr PO 7-D-825-202/93). Skutki rozwiązania małżeństwa dziecka darczyńcy lub jego pasierba są w świetle przepisów identyczne, a tylko ze względu na stopień bliskości do darczyńcy (małżonek dziecka bądź małżonek pasierba)zostali ujęci w innych grupach podatkowych - tj. pierwszej i drugiej grupie podatkowej. W konsekwencji była żona pasierba powinna zostać zaliczona do II grupy podatkowej.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Kr 593/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-23
Sprawa ze skargi L. P.- B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od darowizny, I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie [...] zł

II FSK 275/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06
Skarga kasacyjna M. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 764/08 w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 9 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku od spadków i darowizn 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 9 czerwca 2008 r. nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skar...

III SA/Wa 446/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-01
Sprawa ze skargi I. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia oddala skargę

I SA/Gl 310/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-22
Sprawa ze skargi W. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Po 206/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-14
Sprawa ze skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie podatku od spadków i darowizn oddala skargę /-/Sz. Widłak /-/St. Małek /-/W. Zygmont

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II FSK 438/08
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska- Nowacka
Jerzy Rypina
Stefan Babiarz (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła
Podatek od spadków i darowizn
Sygnatury powiązane
I SA/Kr 593/07
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej