· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2011-11-24

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Małgorzata Borowiec sędzia NSA Anna Lech Protokolant asystent sędziego Konrad Młynkiewicz po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M.i D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 1487/10 w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia do pełnienia służby oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 1487/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia do pełnienia służby, skargę oddalił.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku, Komendant Główny Policji rozkazem personalnym nr [...] z dnia [...] maja 2010 r. wydanym na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) zwolnił M. D. - specjalistę Sekcji II Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dniem [...] maja 2010 r. z zajmowanego stanowiska i z dniem [...] czerwca 2010 r. przeniósł z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II. W uzasadnieniu organ powołał się na uchylenie z dniem [...] maja 2010 r. etatu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, dokonane rozkazem organizacyjnym nr 29/10 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 maja 2010 r. Wskazał, iż powyższe podyktowane było wynikającą z przyjętego programu oszczędnościowego koniecznością racjonalizacji wydatków rzeczowych i osobowych Komendy Głównej Policji oraz realizacją zaleceń z przeprowadzonego audytu struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji. Tym samym likwidacji uległo stanowisko służbowe zajmowane przez wymienionego policjanta. Przeniesienie M. D. uzasadnione zostało ponadto potrzebami organizacyjnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz posiadanymi przez policjantów kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem. W oparciu o art. 108 § 1 k.p.a. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od powyższego rozkazu M. D. złożyła odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaskarżonemu rozkazowi zarzuciła, że został on wydany z naruszeniem: art. 107 § 1 k.p.a., poprzez zaniechanie rozstrzygnięcia, czy przeniesienie pomiędzy nierównorzędnymi jednostkami organizacyjnymi Policji następuje na równorzędne, czy inne stanowisko służbowe, zostało wydane z naruszeniem art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o Policji, poprzez dokonanie bez zgody Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Głównej Policji zmiany warunków służby policjanta, jako imiennie wskazanemu uchwałą tej organizacji związkowej członkowi, upoważnionemu do jej reprezentowania wobec Komendanta Głównego Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r., utrzymał w mocy zaskarżony rozkaz personalny.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na istotę stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji, zasadę dyspozycyjności i podległości służbowej oraz uprawnień przełożonego do uznaniowego kształtowania polityki kadrowej. Przejawem tej szczególnej podległości służbowej są, wynikające z art. 32 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Policji, uprawnienia właściwego przełożonego do zwolnienia policjanta ze stanowiska, czy przeniesienia z urzędu do służby w innej jednostce organizacyjnej Policji.

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Wa 230/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31
Sprawa ze skargi M. M. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji: 1) uchyla zaskarżony rozkaz personalny; 2) zaskarżony rozkaz personalny nie podlega wykonaniu w całości; 3) zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz M. M. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa praw...

II SA/Wa 1487/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21
Sprawa ze skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia do pełnienia służby oddala skargę

II SA/Ol 605/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-06
Sprawa ze skargi T. N. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe 1/ uchyla zaskarżony rozkaz personalny oraz utrzymany nim w mocy rozkaz personalny organu I instancji; 2/ orzeka, że zaskarżony rozkaz personalny nie podlega wykonaniu; 3/ zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Policji na rzecz skarżącego T. N. kwotę 240 złotych (słownie: dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Op 8/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-13
Sprawa ze skargi R. H. na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie funkcjonariusza Policji 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji w O. nr [...] z dnia [...], 2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. na rzecz R. H. kwotę 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

II SA/Rz 943/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-31
Sprawa ze skargi A. B. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję - rozkaz personalny Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...]; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Policji na rzecz skarżącego A. B. kwotę 257 zł /sło...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I OSK 641/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Anna Lech
Małgorzata Borowiec
Paweł Miładowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła
Policja
Sygnatury powiązane
II SA/Wa 1487/10
Skarżony
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji