· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2011-03-09

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Kisiel Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2011r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej E.H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2009 r. , sygn. akt II SA/Gl 361/09 w sprawie ze skargi E.H. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od E.H. na rzecz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach kwotę 530 ( słownie: pięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę E.H. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...] lutego 2009 r. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt II SA/Ka 1109/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2002 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia [...] lutego 2002 r. Uchylona decyzja nakazywała rozbiórkę nadbudowanej części tarasu przylegającego do budynku mieszkalnego na parceli nr [...] przy ul. [...], zrealizowanej samowolnie w latach 2000-2001, Sąd wskazał nadto na konieczność uwzględnienia zmian stanu prawnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie - Prawa budowlanego.

W ponownie prowadzonym postępowaniu organ ustalił, że właścicielką działki jest skarżąca, która w dniu 14 lutego 2007 r. nabyła nieruchomość przy ul. [...] ze zrealizowaną na niej samowolną nadbudową, która miała miejsce w latach 2000-2001.

Sąd I instancji wskazał, że w obiegu prawnym pozostało postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia [...] maja 2007 r., w którym nałożono na inwestorów: K. i H.H. obowiązek przedstawienia do dnia 31 lipca 2007 r. dokumentów wskazanych w tym postanowieniu. Nałożone obowiązki zostały wykonane przez stronę postępowania.

Wobec wykonania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę organ ustalił dla skarżącej opłatę legalizacyjną w kwocie 30.000,00 zł.

Na postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej zażalenie złożyła skarżąca. W jej ocenie art. 49 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z zm.) nie znajduje w sprawie zastosowania, bowiem została ona zakończona decyzją z dnia 3 kwietnia 2002 r., co oznacza, że w sprawie należało stosować przepisy obowiązujące w dacie wykonania nadbudowy czyli w 2000 i 2001 r. W dalszej części zażalenia jego autorka zakwestionowała obliczenie opłaty legalizacyjnej w oparciu o rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2003 r. twierdząc, że wprowadzenie opłaty legalizacyjnej aktem podustawowym jest niekonstytucyjne - § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1132).

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - po rozpatrzeniu powyższego zażalenia - zaskarżonym postanowieniem utrzymał postanowienie I instancji w mocy. Organ zaakceptował ustalony stan faktyczny i jego kwalifikację prawną. Wskazał, że decyzja z dnia [...] kwietnia 2002 r. została uchylona wyrokiem z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt II SA/Ka 1109/02, a w jego uzasadnieniu Sąd nakazał w ponownym rozpatrzeniu sprawy uwzględnić zmianę stanu prawnego, wynikającą art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718) oraz art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 98, poz. 888).

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 1064/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14
Sprawa ze skargi kasacyjnej H. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/Kr 1278/09 w sprawie ze skargi H.S. na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] oraz postanowien...

II OSK 247/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04
Sprawa ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 października 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 366/09 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu gastronomicznego oddala skargę kasacyjną

II OSK 445/10 - Wyrok NSA z 2011-03-04
Sprawa ze skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 czerwca 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 257/09 w sprawie ze skargi A. M. na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej oddala skargę kasacyjną

II OSK 57/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13
Sprawa ze skargi kasacyjnej K. G. i R. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 września 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 664/09 w sprawie ze skargi K. i R. G. na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej oddala skargę kasacyjną.

II SA/Gl 361/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-28
Sprawa ze skargi E. H. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II OSK 409/10
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Jerzy Bujko (sprawozdawca)
Roman Ciąglewicz
Wiesław Kisiel (przewodniczący)
Symbole
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła
Budowlane prawo
Sygnatury powiązane
II SA/Gl 361/09
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego