· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-24

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Mazur, Sędziowie ( NSA, As. WSA Bogusław Moraczewski, Mariola Kowalska (spr.), , Protokolant Anna Mężyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2005 r. sprawy ze skarg R.K., S. S., J. i J. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2003 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargi oddala

Uzasadnienie

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2003r. nr [...], na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 , art. 157 § 1 i art. 158 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku J. i J.S. oraz R. - K. i S. S., stwierdził nieważność decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] maja 1997r. nr [...], przeniesionej na rzecz Ł.K. na podstawie decyzji Starosty Powiatu [...] z dnia [...] marca 2003r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pawilonu handlowo - usługowego położonego w L. przy ulicy P. - S. w granicach działek nr [...], [...], [...].

W uzasadnieniu organ wskazał, iż analiza załączonego przez inwestora projektu zagospodarowania terenu wskazuje, iż organ zatwierdzający projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę nie dokonał sprawdzeń projektu w sposób prawidłowy, stosownie do §. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie, natomiast umiejscowienie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane do linii i gabarytów zabudowy, określonych w prawie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniać zachowanie odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granicy działki i od zabudowy na działkach sąsiednich, określonych w rozporządzeniu, a także przepisach odrębnych i szczególnych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia odległość budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli odległość od obiektu przesłaniającego jest nie mniejsza niż jego wysokość- dla obiektów przesłaniających o wysokości do 55m. Wysokość budynku przesłaniającego liczy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyżej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego.

Z projektu zagospodarowania terenu wynika, iż budynkami przesłaniającymi są budynki zlokalizowane na nieruchomościach o nr [...], [...], [...]. Wysokość budynków przesłaniających wynosi od terenu do kalenicy 13m, natomiast najniżej usytuowane otwory okienne w budynku przesłanianym znajdują się na wysokości ok. 50cm od poziomu terenu. Stąd też odległość między budynkami powinna wynosić co najmniej 12,5m. Natomiast odległość ta w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu wynosi 6,5m, co rażąco na rusza przepis § 13 rozporządzenia. Przepis ten w ust. 4 stanowi, iż odległości, o których mowa w ust. 1 tego przepisu mogą być zmniejszone o połowę w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej (plombowej), który w badanym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ budynki usytuowane są poza zabudową śródmiejską, znajdującą się w centrum miasta [...]. Przedmiotowe budynki znajdują się również poza centrum dzielnicy [...]. Teren na którym zaplanowano inwestycję, zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta [...] zatwierdzonym uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia [...] czerwca 1986r. ze zmianami wprowadzonymi w 1993r. oznaczony symbolem [...] - przeznaczony jest pod "mieszkalnictwo o wysokiej intensywności zabudowy(osiedle [...]); wysokość zabudowy od V do XI kondygnacji; w pasie terenu wzdłuż ulicy Sportowej istnieje możliwość wprowadzenia uzupełniającej zabudowy z funkcją usługową". Zapis planu nie przewiduje zabudowy szeregowej, jak też z ustaleń tego planu nie wynika, że od strony "pieszociągu" zajmującego działkę nr [...] można budować w granicy działki, zaś zaprojektowany od strony działki [...] budynek posiada ścianę z otworami okiennymi i drzwiowymi i usytuowany jest w odległości 1,55m od granicy działki.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

IV SA 3998/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-24
skarg R. K., S. S., J. i J. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2003 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargi oddala

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA 4002/03
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Bogusław Moraczewski
Mariola Kowalska. (sprawozdawca)
Wojciech Mazur (przewodniczący)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygnatury powiązane
OZ 74/04, II OZ 1445/05
Skarżony
Inspektor Nadzoru Budowlanego