· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.), , Sędzia WSA Paweł Groński, Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Ciszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2012 r. sprawy ze skargi K.S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej przez K.S. jest decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] sierpnia 2011 r. znak: [...] uchylająca -w oparciu o art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.), decyzję Wojewody [...] z [...] czerwca 2011 r. Nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Starosty [...] z [...] kwietnia 2005 r. nr [...] oraz odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] o nr jw. z [...] kwietnia 2005 r. Zaskarżona decyzja wydana została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Powyżej podaną decyzją z [...] kwietnia 2005 r. Starosta [...], po rozpatrzeniu wniosku inwestora - H.Z., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu łazienki oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr [...] wraz z zabudową kotła na opał stały w pomieszczeniach piwnicy, zlokalizowanych w budynku nr [...] przy ul. [...] w [...] (działka nr [...], obręb [...] ).

Pismem z 1 października 2010 r. K.S. wniósł o stwierdzenie nieważności ww. aktu administracyjnego w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W uzasadnieniu wniosku żądający postępowania nieważnościowego wskazał, że kwestionowana decyzja wydana została w oparciu o niezgodną z faktami dokumentację złożoną przez H.Z. Podniósł, iż przedłożone przez inwestora oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawierało nieprawdziwe dane. W oświadczeniu tym wskazano na akt notarialny mający potwierdzać, iż inwestor jest właścicielem nieruchomości, której dotyczą planowane roboty budowlane, w sytuacji gdy w dniu 2 kwietnia 2004 r. podpisał notarialnie akt darowizny tej nieruchomości na rzecz A. I M.D. Nadto, do omawianej dokumentacji inwestor (H.Z.) załączył rzut piwnicy przynależnej do lokalu nr [...] (zamiast do lokalu nr [...]), której od 9 stycznia 2004 r. prawnym właścicielem jest wnioskodawca. Z powyższego wynika zdaniem wnioskodawcy, iż inwestor wprowadził Starostę w błąd, a nadto, że w takich okolicznościach nie można było wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanie takiej decyzji świadczy zaś o rażącym naruszeniu prawa. Jednocześnie wnioskodawca wyjaśnił, że do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączone

zostały uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nr [...] i [...], przy czym przy jego nazwisku widnieją podpisy nie należącego do niego. W tym czasie nie zamieszkiwał w swoim mieszkaniu i nie brał udziału w zebraniach Wspólnoty.

Po wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania na wniosek skarżącego, w dniu [...] czerwca 2011 r. Wojewoda [...] wydał decyzję nr [...], którą na podstawie art. 157 § 1 i art. 158 § 1 k.p.a. stwierdził nieważności decyzji Starosty [...] z [...] kwietnia 2005 r. nr [...]. W uzasadnieniu orzeczenia organ wskazał, iż zakwestionowana decyzja wydana została w sytuacji, gdy dokumentacja załączona do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zawierała braki wymagające uzupełnienia w trybie przewidzianym w art. 64 § 2 k.p.a., które to nie zostały uzupełnione. Organ podniósł w tym zakresie, że inwestor powinien złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie odpowiadającym wnioskowanym robotom budowlanym. W przedłożonym w niniejszej sprawie oświadczeniu H.Z. wskazała na tytuł współwłasności, który odnosi się tylko do części wspólnych nieruchomości. Ponieważ wnioskiem o pozwolenie na budowę objęto nie tylko roboty budowlane realizowane w części wspólnej nieruchomości, lecz także roboty budowlane wykonywane w lokalu mieszkalnym oraz pomieszczeniu piwnicznym stanowiącym pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, który stanowi własność skarżącego, oświadczenie powinno wskazywać również odpowiedni tytuł, który uprawnia inwestora do wykonywania robót budowlanych w tym zakresie. Wobec braków w omawianym oświadczeniu, organ I instancji obowiązany był wezwać inwestora do ich usunięcia, a obarczony brakami formalnymi wniosek nie mógł prowadzić do skutecznego wszczęcia postępowania. Nadto, organ wojewódzki podał, że akta sprawy wskazują na to, iż wydając pozwolenie na budowę organ I instancji miał wiedzę odnośnie niezgodności pomiędzy złożonym oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości objętej wnioskiem. Korespondencję w sprawie kierował bowiem do Państwa D., którym H.Z. darowała lokal mieszkalny, do którego odnosi się kwestionowana decyzja, co zaś miało miejsce jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Tym samym, jak wskazał organ wojewódzki, Starosta przed wydaniem decyzji winien był przeprowadzić postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem. W kontekście podniesionej przez wnioskodawcę postępowania okoliczności dotyczącej załączenia przez inwestora do wniosku rzutu

str. 1/9
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

VII SA/Wa 116/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21
Sprawa ze skargi H. S.J. z siedzibą w Z. oraz B.G. i D.G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2009 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej H. S.J. z siedzibą w Z. oraz...

VII SA/Wa 2411/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-30
Sprawa ze skargi T. S. - M. i P. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2011 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego skargę oddala.

VII SA/Wa 1192/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-01
Sprawa ze skargi D. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2011 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia [...] września 2010 r., II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego D. K. kwotę 500 zł (pięćset) złotych tytułem zwr...

II SA/Łd 47/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-15
Sprawa ze skargi M. S. i S. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...], znak: [...] rozstrzygającą o sprzeciwie w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wewnętrznego, remoncie dachu oraz skuciu i wykonaniu nowych tynków; 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. zasądza od...

II OSK 554/10 - Wyrok NSA z 2012-03-23
Skargi kasacyjne A. M., K. K., I. L. oraz P. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 831/09 dotyczącego sprawy ze skargi E. Z., E. K., K. K., K. J., C. M. R., B. i Z. F., A. M., J. M., M. i M. U. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2006 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi kasacyjne.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
VII SA/Wa 2547/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Joanna Gierak-Podsiadły (przewodniczący, sprawozdawca)
Krystyna Tomaszewska
Paweł Groński
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła
Administracyjne postępowanie
Budowlane prawo
Skarżony
Inspektor Nadzoru Budowlanego