· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-03-27

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Jaszczak - Sikora Sędziowie Sędzia WSA Marzenna Glabas (spr.) Asesor WSA Bogusław Jażdżyk Protokolant Ewa Rychcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2007 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewody z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zalewania nieruchomości wodami opadowymi i gruntowymi postanawia odrzucić skargę;

Uzasadnienie

W dniu 12 października 2006r. J. W., reprezentowany przez radcę prawnego R. M., na podstawie art. 29 i art. 186 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), wystąpił do Wojewody o przyznanie odszkodowania w wysokości 70 tys. zł z tytułu naprawienia szkody, związanej z zalewaniem należącej do niego nieruchomości, położonej w "[...]" przy ul. "[...]", działka nr "[...]" - wodami opadowymi i gruntowymi, pochodzącymi ze stawu położonego na działce nr "[...]", stanowiącej własność Gminy. Ponadto wniósł o zobowiązanie sprawcy szkody tj. Gminy do wykonania urządzeń odprowadzających wody z działki nr "[...]"

w sposób niepowodujący szkód na nieruchomości w/w.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podniósł, iż J. W. jest właścicielem powyższej nieruchomości, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, w tym szklarnią. Posesja ta położona jest w znacznej części poniżej poziomu działki nr "[...]", tj. działki ze stawem, stanowiącej własność Gminy,

z którego, po intensywnych opadach atmosferycznych, woda przelewa się przez oddzielającą obie działki drogę powiatową nr "[...]", zalewając część nieruchomości wnioskodawcy. Sytuacja taka, zdaniem pełnomocnika, jest następstwem wykonanych przez Gminę w 2000r. prac ziemnych na działce nr "[...]", podczas których zasypano 20% powierzchni stawu i wycięto drzewa porastające skarpę stawu od strony ulicy. W ocenie skarżącego działania te skutkowały zmianą stosunków wodnych na gruncie, w wyniku czego poziom wody w stawie podniósł się w stosunku do poziomu drogi powiatowej i działki wnioskodawcy. Konsekwencją rozchwiania systemu wodnego było przelewanie się wody ze zbiornika na okoliczne działki. Aby temu zapobiec Gmina udrożniła rurę położoną pod drogą powiatową nr "[...]", łączącą staw z rowem znajdującym się na terenie posesji J. W., co spowodowało przenoszenie nadmiaru wody ze zbiornika na nieruchomość wnioskodawcy. Skarżący podał, iż sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu od listopada 2003r. z uwagi na wprowadzenie do stawu wód opadowych z okolic ulicy "[...]". Podniósł, że wprowadzenie do stawu dodatkowych ilości wód opadowych z okolicznych posesji spowodowało, że, zwłaszcza po opadach atmosferycznych, wody te przelewały się ustawicznie na działkę J. W., wyrządzając szkody. Spływające wody dokonywały licznych erozji gruntu w postaci wyżłobień i rowów ciągnących się wzdłuż posesji, a w wyniku obsuwania się skarpy, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, uszkodzeniu uległy jego fundamenty i ściany. Podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku budynku gospodarczego. Skarżący wskazał, że wielokrotnie interweniował w latach 2000-2005, informując Gminę oraz Powiatową Służbę Drogową o zaistniałych nieprawidłowościach i sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników działki nr "[...]" oraz znajdującego się tam mienia. Działania te okazały się jednak bezskuteczne. Podkreślił, iż w obrębie przedmiotowego stawu (będącego zbiornikiem bezodpływowym) brak jest urządzeń służących do odprowadzania nadmiaru wody i ścieków w jakimkolwiek kierunku.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Gl 645/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-24
Sprawa ze skargi J. D. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej na gruncie przy realizacji prac objętych pozwoleniem wodnoprawnym 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty Ż. z dnia [...] r. o nr [...] 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości 3. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie złotych: [...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Wr 735/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-06
skarg Gminy R. i J.K. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania organu I instancji w sprawie decyzji ostatecznej stanowiącej pozwolenie wodnoprawne I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; III. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącego J.K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

II SA/Ke 342/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-08-23
Sprawa ze skargi H.K. na postanowienie Wojewody z dnia [...]znak: [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie przyznania odszkodowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Wojewody na rzecz H. K.100,00 ( sto ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

IV SAB/Wa 33/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06
skarg K. J. i R. J. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wydania decyzji o wykupie nieruchomości postanawia odrzucić skargi.

II SA/Bd 478/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-25
skarg T. R.o oraz H. T. i J. T. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2007r. nr [...] w przedmiocie pozwolenie wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych oddala skargi.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Ol 159/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sędziowie
Alicja Jaszczak-Sikora (przewodniczący)
Bogusław Jażdżyk
Marzenna Glabas (sprawozdawca)
Symbole
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Skarżony
Wojewoda