· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2006-08-03

Tezy

1. Rolnicze ubezpieczenie społeczne ustaje po upływie kwartału w trakcie którego rolnik podjął zatrudnienie, jeżeli kontynuuje zatrudnienie po upływie tego kwartału.

2. Rolnik, który w kwartale wliczonym do okresu jednego roku poprzedzającego datę rozpoczęcia działalności, podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia, nie spełnia warunków z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.).

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2006 r. sprawy z wniosku Krzysztofa D. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziałowi Regionalnemu w O. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2005 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Krzysztof D. (wnioskodawca), właściciel gospodarstwa rolnego przystąpił do ubezpieczenia społecznego rolników od 1 lutego 1997r., tj. po ustaniu zatrudnienia wykonywanego w połowie wymiaru czasu pracy. W dniu 6 marca 2001 r. przedłożył zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia od dnia 30 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2001 r. i na tej podstawie decyzją z dnia 22 marca 2001 r. został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników ze skutkiem od 1 kwietnia 2001 r. Od 15 września 2001 podlegał ubezpieczeniu w KRUS, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą, którą rozpoczął od dnia 21 marca 2001 r. Zaskarżoną decyzją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziału Regionalnego w O. ( pozwana) z dnia 31 marca 2004 r. stwierdzono ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie od dnia 15 września 2001 r. z uwagi na niespełnienie warunku przewidzianego w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce wyrokiem z dnia 1 czerwca 2004 r. oddalił odwołanie wnioskodawcy od powyższej decyzji pozwanej. Sąd stwierdził, że wnioskodawca nie spełnia warunku przewidzianego w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, bowiem przedkładając w dniu 28 września 2001 r. rozwiązanie umowy o pracę w celu objęcia go ubezpieczeniem społecznym rolników, prowadził już działalność gospodarczą poprzedzoną okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a następnie prowadzoną równolegle w czasie tego zatrudnienia. Wnioskodawca nie powinien zatem być objęty ubezpieczeniem społecznym rolników od dnia 15 września 2001 r.

Sąd wskazał, że ubezpieczenie rolnika, inaczej niż inne rodzaje ubezpieczenia, "przebiega w jednostkach czasu wyznaczonych kwartałami, stąd obowiązek opłacenia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczeni, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie, niezależnie od tego, ile faktycznie dni w kwartale trwało podleganie ubezpieczeniu rolniczemu" ( art. 3a ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy). Na mocy art. 5a ustawy rolnik, który co najmniej rok nieprzerwanie podlegał w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników i w czasie trwania tego ubezpieczenia podjął pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ten sam rolnik może podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu działalności gospodarczej, gdy złoży stosowane oświadczenie. Tak więc prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem społecznym rolników a innym ubezpieczeniem przysługuje tylko rolnikowi, który podjął pozarolniczą działalność gospodarczą po okresie roku nieprzerwanego podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu. W ocenie Sądu przez uprzednie trwające nieprzerwanie przynajmniej przez jeden rok podleganie z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie należy rozumieć podleganie temu ubezpieczeniu bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. W rozpoznawanej sprawie jest oczywiste, że wnioskodawca przed podjęciem w dniu 23 marca 2001 r. pozarolniczej działalności gospodarczej nie legitymował się rocznym okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, poprzedzającym bezpośrednio podjęcie tej działalności, gdyż ubezpieczeniu temu nie podlegał już od 30 stycznia 2001 r.

str. 1/7
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II UK 254/05
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
II
Sędziowie
Jerzy Kuźniar (przewodniczący)
Beata Gudowska
Andrzej Wróbel (sprawozdawca)
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007/15-16/234