· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-24

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Ł. na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić skarżącej E. Ł. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 kwietnia 2013 r. E. Ł. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Starosta Z. wniósł o umorzenie postępowania wskazując, że wnioskowana informacja została skarżącej udzielona, wobec czego postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Zarządzeniem sędziego z dnia 27 maja 2013 r. skarżąca została wezwana, w związku z udzieloną odpowiedzią organu administracyjnego na złożony wniosek, o udzielenie informacji, czy podtrzymuje skargę, czy ją cofa.

W nadesłanej odpowiedzi skarżąca oświadczyła, że cofa swoją skargę na bezczynność organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesową skarżącej - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. Postępowanie sądowe stało się zatem w tej sprawie bezprzedmiotowe. W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Kwotę uiszczonego wpisu sądowego zwrócono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SAB/Wr 95/13
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Sędziowie
Lidia Serwiniowska (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła
Umorzenie postępowania
Skarżony
Starosta