· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-30

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Nowakowski Sędziowie: Sędzia NSA Andrzej Przybielski Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.) Protokolant Referent Dorota Kotlarek po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 r. sprawy ze skargi L. M. na decyzję S. K. O. w z dnia 29 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 23.08.2006 r., podjętą w wyniku uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji z dnia 7.10.2004 r. (Wyrok z dnia 25.04.2006 r., sygn. akt II S.A./Gd 73/05), Wójt Gminy, odmówił L. M. przyznania z tytułu konieczności opieki nad dzieckiem zasiłku stałego za okres od grudnia 2000 r. do 30 kwietnia 2004 r. oraz świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.

Uzasadniając swoje stanowisko organ I instancji stwierdził, że stan zdrowia córki A., nie powoduje konieczności sprawowania nad nią opieki w zakresie uniemożliwiającym L. M. podjęcia zatrudnienia i tym samym nie spełnia ona wymagań aby wskazaną powyżej pomoc otrzymać.

W wyniku rozpoznania odwołania od powyższej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ II instancji, decyzją z dnia 9.10.2006 r. utrzymało ją w mocy, podzielając w uzasadnieniu stanowisko organu I instancji, że ogólny stan zdrowia A. M. nie wymaga sprawowania przez L. M. opieki polegającej na stałej, bezpośredniej osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym oraz rehabilitacyjnym w sposób uniemożliwiający podjęcie pracy. Zdaniem Kolegium, wnioskodawczyni nie przedłożyła od grudnia 2000 r. dokumentów wskazujących na pogorszenie się stanu zdrowia córki, zatem rozstrzygnięcie organu I instancji jest zasadne.

Wnioskiem z dnia 02.08.2007 r., skarżąca L. M., zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności wskazanej powyżej decyzji organu II instancji. Powołując się na art. 156 § 1,2 Kpa, zarzuciła:

- naruszenie art. 6 Kpa w zw. z art. 104 Kpa poprzez naruszanie zasady praworządności, nakładającej na organy administracji publicznej obowiązek działania na podstawie przepisów prawa,

- naruszenie art. 7 Kpa poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej i słusznego interesu obywateli RP;

- naruszenie art. 61 § 1 i 2 Kpa w zw. z art. 10 Kpa poprzez zaniechanie przeprowadzenia postępowania administracyjnego i umożliwienia czynnego udziału stron w postępowaniu;

- naruszenie art. 77 Kpa poprzez wydanie decyzji nieuwzględniającej prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25.04.2006 r., sygn. akt II S.A./ Gd 73/05 oraz wyroku z dnia 03.04.2004 r., sygn. akt II SA/Gd 826/01;

Sygn. akt II SA/Gd 242/08

- naruszenie art. 35 § 3 Kpa w zw. z art. 36 Kpa, art. 57 Kpa oraz 12 Kpa poprzez wydanie decyzji z naruszeniem zasady terminowości oraz szybkości prostoty postępowania;

- naruszenie art. 107 Kpa w zw. z art. 27 oraz art. 43 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku oraz art. 17, 24, 58 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nadto art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

III SA/Kr 205/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-10
Sprawa ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - s k a r g ę o d d a l a -

IV SA/Po 608/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-23
Sprawa ze skargi H.M-W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z [...] r. nr [...] 2. zasądza od Skarbu Państwa Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. na rzecz adwokata W. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej Skarżącej z urzędu w kwocie [...] ([...]) zł w tym [...] ([...]) tytułem podatku od towarów i usług /-/I. Kuczn...

I OSK 976/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16
Skarga kasacyjna L. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Gd 242/08 w sprawie ze skargi L. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną.

II SA/Gd 311/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-30
Sprawa ze skargi S. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Koordynatora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do spraw świadczeń rodzinnych z dnia 15 listopada 2007 r. Nr [...].

II SA/Gd 204/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-30
Sprawa ze skargi O. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 stycznia 2008 roku, nr [...] w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 roku, nr 153, poz. 1270 ze zm.) podjąć postępowanie w niniejszej sprawie.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Gd 242/08
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Andrzej Przybielski
Krzysztof Ziółkowski (sprawozdawca)
Stanisław Nowakowski (przewodniczący)
Symbole
6321 Zasiłki stałe
Hasła
Pomoc społeczna
Administracyjne postępowanie
Sygnatury powiązane
I OSK 976/09
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze