· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2012-01-03

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki, Protokolant: Małgorzata Wilim,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Seweryna Respondka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra2", Seweryn Respondek w Bytomiu oraz Danutę Respondek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra Max" Danuta Respondek w Bytomiu w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Lubliniec przy udziale wykonawcy Małgorzaty Nowary, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt", Małgorzata Nowara w Bytomiu zgłaszającej swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Seweryna Respondka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra2", Seweryn Respondek w Bytomiu oraz Danutę Respondek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra Max" Danuta Respondek w Bytomiu i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Seweryna Respondka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra2", Seweryn Respondek w Bytomiu oraz Danutę Respondek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra Max" Danuta Respondek w Bytomiu tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący: .........................

Sygn. akt: KIO 2714/11

Uzasadnienie

Zamawiający - Miasto Lubliniec prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej "ustawa Pzp"), którego przedmiotem jest naprawa i montaż oznakowania pionowego oraz odnowa oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 listopada 2011 r., pod poz. 393112.

W dniu 14 grudnia 2011 r. zamawiający za pośrednictwem faksu zawiadomił wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Seweryna Respondka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra2", Seweryn Respondek w Bytomiu oraz Danutę Respondek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "Zebra Max" Danuta Respondek w Bytomiu zwanych dalej "odwołującym" o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Małgorzatę Nowarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt", Małgorzata Nowara w Bytomiu, zwaną dalej "przystępującym" oraz o odrzuceniu oferty złożonej przez odwołującego.

Odwołujący wniósł w dniu 19 grudnia 2011 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 87 ust. 1 , art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia odwołania, w szczególności poprzez odrzucenie złożonej przez odwołującego oferty, pomimo, iż jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaniechanie wyboru oferty odwołującego, jako najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania odwołujący argumentował, że nie zgadza się z decyzją zamawiającego dotyczącą odrzucenia złożonej przez niego oferty, oferta złożona przez odwołującego nie zawiera błędów w obliczeniu ceny, a jej treść odpowiada treści SIWZ.

Zarzuty dotyczące oferty odwołującego podniesione w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty są bezpodstawne, a decyzja o odrzuceniu oferty odwołującego nie znajduje uzasadnienia tak faktycznego jak i prawnego. Wskazywał, iż zgodnie z SIWZ, "Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy podając ceny jednostek obmiarowych i ceny kosztorysowe dla wszystkich asortymentów robót ujętych w przedmiarze robót.

Zamawiający podaje w przedmiarze robót podstawę nakładów stawek i cen w postaci odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych jednie w celu pełniejszego opisu robót.

Podane przez Zamawiającego podstawy nie stanowią obowiązującej bazy dla dokonania wyceny przez oferenta. Podstawą wyceny dla Wykonawcy winna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja". Podnosił, iż sporządził kosztorys ofertowy zgodnie z zaleceniami zamawiającego, a podstawą wyceny była jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Tym samym, kwestionowanie przez zamawiającego podanych przez odwołującego w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych jest nieuzasadnione.

str. 1/8
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 2714/11
Sędziowie
Przemysław Dzierzędzki (przewodniczący)