· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2012-03-27

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-Żuraw, Protokolant: Przemysław Łaciński,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A., Stanisław Wiktorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "VIK-BUD" Stanisław Wiktorowicz, 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25 w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 przy udziale wykonawcy SKB Sp. z o. o. Sp. k., 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 49 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowne badanie i ocenę ofert, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu,

2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A., Stanisław Wiktorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "VIK- BUD" Stanisław Wiktorowicz, 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25 tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A., Stanisław Wiktorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "VIK-BUD" Stanisław Wiktorowicz, 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25 kwotę 23 600 zł 00gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz zastępstwa prawnego przed KIO.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ..............................

Sygn. akt KIO 490/12

Uzasadnienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93 - 513 Łódź (dalej "Zamawiający") prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) (dalej "ustawa Pzp") pn. "A. Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71, B. Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka, C. Budowa dwóch łączników między budynkami 12-18 i 18-19 w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka". Wartość przedmiotowego zamówienia na roboty budowlane oszacowano na kwotę przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 listopada 2011r. pod numerem 2011/S 212-345946.

W dniu 12 marca 2012 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia publicznego: "CZ.P.B.P.

PRZEMYSŁÓWKA" S.A., ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, Stanisław Wiktorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "VIK-BUD" Stanisław Wiktorowicz, ul. Piekarnicza 7, 98-100 Łask (dalej "Odwołujący"), na czynność badania i oceny ofert dokonaną przez Zamawiającego, a polegającą na:

1) wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez SKB Sp. z o.o. Sp. komandytowa (dalej "SKB Sp. z o.o. Sp. k."), ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko;

2) nieodrzuceniu oferty złożonej przez SKB Sp. z o.o. Sp. k.;

3) nieodrzuceniu oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum, w skład którego wchodzą: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44-100 Gliwice, Diwal Jerzy Cytacki, Leszek Królicki sp. j., ul. Toruńska 4, 44-100 Gliwice (dalej "Konsorcjum Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Diwal Jerzy Cytacki, Leszek Królicki sp. j."), mimo przesłanek do jej odrzucenia (dalej "Konsorcjum Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Diwal Jerzy Cytacki, Leszek Królicki sp. j.").

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nakazującego Zamawiającemu równe traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zachowanie uczciwej konkurencji;

- art. 7 ust. 3 ustawy Pzp nakazującego udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp;

- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez ich niezastosowanie i nieodrzucenie oferty wykonawcy SKB Sp. z o.o. Sp. k., mimo iż treść jego oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej "SIWZ");

str. 1/22
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 490/12
Sędziowie
Agnieszka Bartczak-Żuraw (przewodniczący)