· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie NSA z 2012-05-23

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.) Sędzia WSA del. Mirosława Pindelska Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Burmistrza Miasta Sompolno z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta Sompolno a Starostą Konińskim w sprawie wniosku A.Z. z dnia [...] października 2011 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego postanawia: wskazać Starostę Konińskiego jako organ właściwy w sprawie

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] marca 2012 r. Burmistrz Miasta Sompolno zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, a Starostą Konińskim poprzez wskazanie Starosty jako organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku A.Z. z dnia [...] października 2011 r. w przedmiocie "nałożenia obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego" oraz "nałożenia obowiązku utrzymania urządzenia wodnego" i "przywrócenia jego funkcji w celu nie powodowania szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie".

W uzasadnieniu wskazano, że wnioskiem z dnia [...] października 2011 r. A.Z. zwrócił się do Starosty Powiatu Konińskiego domagając się nałożenia "obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego tj. udrożnienia połączenia stawu (działka nr [...]) z rowem (działka nr [...]) na właściciela działki nr [...] oraz nałożenie obowiązku utrzymania urządzenia wodnego i przywrócenia jego funkcji w celu nie powodowania szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie", albowiem na skutek zasypania tego rowu przez właściciela działki nr [...] jego działka nr [...] jest zalewana przez nadmiar wody w zbiorniku powodując szkody.

W ocenie Burmistrza Starosta nieprawidłowo przekazał przedmiotowy wniosek, albowiem w świetle art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145) i art. 64b tej ustawy, organem właściwym, w przypadku nienależytego utrzymywania urządzeń wodnych powodujących zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, do wydania decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, tj. starosta.

Również w kwestii odwodnienia dróg publicznych, zdaniem Burmistrza, organem właściwym będzie starosta, albowiem ani ustawa Prawo budowlane, ani ustawa o drogach publicznych, nie zawierają żadnych przepisów na podstawie których burmistrz mógłby wydawać jakiekolwiek decyzje w tego typu sprawach.

W odpowiedzi na wniosek Starosta Koniński wniósł o wskazanie Burmistrza Miasta Sompolno jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.Z. z dnia [...] października 2011 r., doprecyzowanego pismem z dnia [...] października 2011 r.

W uzasadnieniu wskazano, że to organ gminy winien prowadzić postępowanie w trybie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne i ustalić, czy wystąpiły zmiany stanu wody na gruntach, kto spowodował wystąpienie tych zmian i czy zmiany te mają szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

W związku z tym, że przedmiotem wniosku A.Z. jest zakłócenie stosunków wodnych na gruncie, to wskazanie starosty jako organu właściwego nie pozwoli na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy zaistnienia przesłanek z art. 29 ustawy Prawo wodne. Zatem najpierw organ gminy winien prowadzić postępowanie w trybie wskazanego wyżej art. 29 ustawy Prawo wodne, a dopiero potem można wziąć pod uwagę prowadzenie postępowania w trybie art. 64b ustawy Prawo wodne co do ewentualnego nienależytego utrzymywania urządzeń wodnych.

Odnosząc się zaś do kwestii drogi Starosta wskazał, że przedmiotowa droga jest drogą gminną, a Burmistrz jej zarządcą (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). Zaś obowiązek utrzymywania w należytym stanie obiektu budowlanego jakim jest droga, spoczywa - stosowanie do treści art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) - na zarządcy.

str. 1/3
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OW 153/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10
Wniosek Starosty Ś. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą Ś. a Wójtem Gminy B. w przedmiocie utrzymania szczegółowego urządzenia melioracyjnego - rowu odwadniającego na działce nr [...] w miejscowości P. Ł., gmina B., powiat Ś. postanawia wskazać Wójta Gminy B. jako organ właściwy w sprawie.

II OW 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28
Wniosek Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 października 2011r. nr UG.6331.5.2011.RK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Oświęcim a Starostą Powiatowym w Oświęcimiu w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku strony w zakresie prawa wodnego postanawia: oddalić wniosek

II OW 139/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-17
Wniosek Wójta Gminy Sulików o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Wójtem Gminy Sulików a Starostą Zgorzeleckim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. z dnia 18 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zasypania rowów melioracyjnych postanawia: wskazać Starostę Zgorzeleckiego jako organ właściwy do rozpoznania wniosku M.K.

II OW 136/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27
Wniosek Wójta Gminy J. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy J. a Starostą J. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. S. w sprawie zatrzymania naturalnego spływu wód na jego działce nr ewid. [...] stanowiącej las, w związku z wykonaniem przez W. S. stawu na działce nr [...] postanawia: wskazać Wójta Gminy J. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OSK 472/12 - Wyrok NSA z 2012-05-15
Sprawa ze skargi kasacyjnej T.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt II SAB/Go 52/11 w sprawie ze skargi T.T. na bezczynność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w przedmiocie regulacji stosunków wodnych oddala skargę kasacyjną.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II OW 53/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Sędziowie
Andrzej Jurkiewicz (sprawozdawca)
Barbara Adamiak (przewodniczący)
Mirosława Pindelska
Symbole
6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła
Inne
Skarżony
Starosta