· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-05-23

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Anna Ambroziak po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące luty, marzec, czerwiec, lipiec, wrzesień 2006 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 500 zł

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 marca 2012 r., złożonym na urzędowym formularza wniosku o stanie rodzinnym, majątku i dochodach PPF skarżący W. R. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze złożonego przez skarżącego oświadczenia wynika, iż wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną A. R.. Utrzymuje się z emerytury wojskowej w wysokości 652,63 zł netto miesięcznie. Z załączonego do formularza wniosku odpisu decyzji z dnia 01.03.2011 r. wynika, iż po waloryzacji (2011 r.) emerytura wojskowa skarżącego wynosiła 2.921,41 zł. Z uzyskiwanego dochodu po potrąceniach w związku z tytułami wykonawczymi oraz po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy oraz składki NFZ skarżącemu była wypłacana kwota 652,63 zł. Ze złożonego formularza wniosku wynika, iż skarżący nie posiada żadnego majątku: nieruchomości, przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 3.000 euro, zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych, itp.). Zamieszkuje w mieszkaniu, które stanowi majątek odrębny żony. Żona wnioskodawcy ze swoich dochodów opłaca wszystkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania nadto spłaca raty kredytu w wysokości ok. 900 zł miesięcznie. Małżonkowie ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej. Skarżący uzyskiwane dochody w całości wydatkuje na wyżywienie i leki.

Oceniając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy powinien zbadać sytuację majątkową wnioskodawcy, a w szczególności skonfrontować jego dochody z udokumentowanymi wydatkami. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona stosownie do przepisu art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Pismem z dnia 10 maja 2012 r. W. R. został wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez złożenie dodatkowych oświadczeń.

W wykonaniu wezwania wnioskodawca wskazał, iż po potrąceniach otrzymuje emeryturę w wysokości 667,64 zł. Powyższy dochód w całości wydatkuje na zakup lekarstw ok. 100- 120 zł miesięcznie, zakup środków higieny osobistej ok. 40-60 zł miesięcznie oraz wyżywienie. Zamieszkuje w mieszkaniu swojej żony, która ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania (opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną). Wyjaśnił ponadto, że zamieszkuje wraz z żoną w jednym mieszkaniu jednakże nie prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Wskazał, iż od 2007 płacił alimenty początkowo na żonę i córkę, a od września 2008 r. płaci alimenty tylko na żonę, na mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego, w wysokości 55 % otrzymywanej emerytury. Oświadczył, że żona pobiera rentę chorobowa w wysokości 1524,84 zł oraz otrzymuje alimenty w kwocie 1354,70 zł. Natomiast żona skarżącego ponosi wydatki w postaci miesięcznych opłat za: czynsz w wysokości 575,22 zł, energię elektryczną w wysokości 225,37 zł, telefon w wysokości 127,33 zł, abonament za TV kablową 158,91 zł, raty kredytu gotówkowego 808,40 zł, raty za telewizor w kwocie 124,94 zł, leki - 70-80 zł, rehabilitacji 120-150 zł, środki czystości 80-100 zł. Pozostałą kwotę wydatkuje na zakup żywności i ewentualnie niezbędnej odzieży.

str. 1/4
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Ol 227/12
Status
nieprawomocne, niekończące
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym
Sędziowie
Anna Ambroziak (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6111 Podatek akcyzowy
Hasła
Prawo pomocy
Skarżony
Dyrektor Izby Celnej