· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-24

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Jarosław Trelka po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Redaktora Naczelnego czasopisma "[...]" - J. B. o wymierzenie Telekomunikacji Polskiej S.A. grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę i akt sprawy w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 600/05 (obecna sygnatura akt II SAB/Wa 18/06) postanawia: - odrzucić wniosek-

Uzasadnienie

II SO/ Wa 24/06

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31 stycznia 2006 r. J. B. - Redaktor Naczelny czasopisma "[...]" - wystąpił o wymierzenie grzywny organowi, na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę i akt sprawy w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 600/05 (obecna sygn. akt II SAB/Wa 18/06) ze skargi na bezczynność Telekomunikacji Polskiej S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zgodnie z art. 220 § 1 cyt. ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 cyt. ustawy). Wniosek, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 ustawy).

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2006 r. sygn. akt II SO/Wa 24/06 wezwano Redaktora Naczelnego czasopisma "[...]" do uiszczenia wpisu należnego od przedmiotowego wniosku o wymierzenie grzywny w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia wniosku. Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącemu w dniu 27 marca 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 w zw. z art. 64 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SO/Wa 24/06
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o wymierzenie grzywny-art.55 ustawy PoPPSA
Sędziowie
Jarosław Trelka (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Skarżony
Inne