· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Kielcach z 2010-03-10

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Zielińska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 marca 2010r. sprawy ze skargi S. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10 listopada 2009 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu mieszkalnego oddala skargę.

Uzasadnienie

II SA/Ke 24/10

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...]Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nakazał S.T. rozbiórkę samowolnie zrealizowanej zmiany konstrukcji wraz z nadbudową poddasza na budynku mieszkalnym, usytuowanym na działce przy ul. [...] w S..

Rozpatrując odwołanie wniesione od tego rozstrzygnięcia przez S.T., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i w to miejsce - na podstawie art. 48 ust.1 Prawa budowlanego - nakazał S.T. rozbiórkę samowolnie nadbudowanego poddasza i wykonanej konstrukcji dachu nad budynkiem mieszkalnym usytuowanym na działce przy ul. [...] w S.

W uzasadnieniu organ II-giej instancji ustalił, że działania Inspektora Nadzoru Budowlanego zostały zainicjowane interwencjami T.C. oraz J. i K.T. Przeprowadzone oględziny oraz kontrola wykazały, że w istniejącym na przedmiotowej działce budynku mieszkalnym wykonane zostały roboty budowlane obejmujące zmianę konstrukcji dachu, nadbudowę ścian szczytowych i wykonanie lukarn, w wyniku których powstało poddasze użytkowe. Wykonano również częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych.

Decyzją z dnia [...] Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia S.T. pozwolenia na zmianę konstrukcji dachu przedmiotowego budynku mieszkalnego. Natomiast w/w roboty budowlane wykonane zostały w lipcu 2008r. bez pozwolenia na budowę.

Jakkolwiek istniała niespójność w oświadczeniach stron co do tego kto jest faktycznym inwestorem robót, organ I-szej instancji postanowieniem z [...], na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego nakazał S.T. i E.T. wstrzymanie robót budowlanych z jednoczesnym nałożeniem na nich obowiązku przedłożenia w terminie do 31 grudnia 2008r. dokumentów wymienionych w rozstrzygnięciu postanowienia.

Po ich przedłożeniu Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] ustalił dla S.T. i E.T. opłatę legalizacyjną, jednak wskutek złożonego przez nich zażalenia postanowienie to zostało uchylone a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Przyczyną były istniejące wątpliwości co do osoby faktycznego inwestora, w uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał także na niezbędność jednoznacznego wyjaśnienia stanowiska K.T. co do jego zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz zbadania prawidłowości umocowania do działania w sprawie w jego imieniu.

W toku ponownego postępowania do organu I-szej instancji wpłynął dokument pełnomocnictwa udzielonego J.T. przez K.T. Fakt ten potwierdził ponadto K.T. osobiście w ustnym oświadczeniu złożonym do protokołu dnia 13 sierpnia 2009r.

W wyniku podjętych działań oraz po dokonaniu analizy znajdujących się w aktach dokumentów, organ I-szej instancji uznał, że inwestorem wykonanych samowolnie robót jest S. T.

Organ przyjął także, iż inwestor nie posiada zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dysponowanie nią na cele budowlane, gdyż zgoda K.T. ma charakter warunkowy (tj. pod warunkiem uregulowania stanu prawnego działki i budynku przed legalizacją inwestycji). Powyższe poskutkowało decyzją z dnia [...] orzekającą nakaz rozbiórki.

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 1416/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08
Sprawa ze skargi kasacyjnej S. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 24/10 w sprawie ze skargi S. T. na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia [...] listopada 2009 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, 2. odstępuje od zasądzen...

II OSK 1416/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-28
Wniosek S. T. o wstrzymanie wykonania decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia [...] listopada 2009 r., znak: [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej S. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 24/10 oddalającego skargę S. T. na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia [...] listopada 2009 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części ...

II SA/Ke 2/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-03-18
Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej 'M.' w O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 listopada 2009r. znak [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 'M.' w O. kwotę 500 (...

II SA/Go 906/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-27
Sprawa ze skargi M.W. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego M.W. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 1582/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15
Skarga kasacyjna R. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Po 81/08 w sprawie ze skargi R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2007 r. nr [...].

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Ke 24/10
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Renata Detka (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła
Budowlane prawo
Sygnatury powiązane
II OSK 1416/10
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego