· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-19

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek, Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska, Sędzia WSA Mirosław Trzecki (spr.), Protokolant Specjalista Joanna Śliwa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi Prokurator Rejonowy na Wojewoda z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowa wymeldowania Uchylono decyzję I i II instancji

Uzasadnienie

Decyzją [...] Burmistrz Miasta i Gminy W., powołując się na przepis art. 15 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), orzekł o odmowie wymeldowania J.Z. z pobytu stałego z lokalu położonego we W.,

przy ul. [...].

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że z wnioskiem o wydanie z urzędu decyzji

o wymeldowaniu J.Z. z miejsca pobytu stałego wystąpił, pismem z dnia

[...], Prokurator Rejonowy we W.

Organ l instancji wskazał, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że J.Z. tymczasowo nie zamieszkuje w wyżej wskazanym lokalu, z powodu podjęcia pracy za granicą (fakt przebywania na terenie

Wielkiej Brytanii potwierdziła Komenda Powiatowa Policji we W.), jednakże

wykazuje on zamiar stałego przebywania w lokalu przy ul. [...], w którym

pozostawił swoje rzeczy. Zdaniem Burmistrza opuszczenie przez J.Z. przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie ma charakteru trwałego.

Ustanowiony przez Sąd Rejonowy we W., celem reprezentacji nieobecnego J.Z. w postępowaniu administracyjnym kurator - E. Z. zapewnił, że J.Z. utrzymuje kontakt z rodziną, "w miarę możliwości odwiedzai pomaga, zamierza powrócić".

Organ l instancji zwrócił uwagę, iż miejscem pobytu stałego, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest oznaczony

adres, pod którym osoba zamieszkała z zamiarem stałego przebywania. W ocenie Burmistrza Miasta i Gminy W. obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu z zamiarem jego zmiany. W przypadku opuszczenia miejsca pobytu stałego bez zamiaru jego zmiany, osoba taka winna zameldować się w miejscu pobytu czasowego. Obowiązek ten wynika z art. 7 i 8 ww. ustawy.

Podniósł dalej, iż nie ma obowiązku wymeldowania z pobytu stałego osoba wyjeżdżająca na pobyt czasowy za granicę. Zdaniem Burmistrza w takim przypadku, zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, osoba taka powinna zgłosić w urzędzie gminy swój wyjazd, jeżeli zamierza przebywać za granicą dłużej niż 2 miesiące. Brak realizacji tego obowiązku nie stanowi jednak podstawy do wymeldowania z urzędu.

Organ powołał się na dotychczasowe orzecznictwo sądowe, zgodnie z którym przesłanka opuszczenia miejsca pobytu stałego z art. 15 ust. 2 jest spełniona wówczas,

gdy opuszczenie to ma charakter trwały i dobrowolny (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2001r, V SA 3169/00, Lex nr 50123). Podkreślił

także, iż przepisy ustawy o ewidencji ludności nie określają czasu nieobecności w lokalu, stanowiącego podstawę do przyjęcia tezy o trwałym jego opuszczeniu.

Zdaniem Burmistrza podstawa do przyjęcia tezy o opuszczeniu lokalu z zamiarem zmiany miejsca pobytu stałego "istniałaby w sytuacji wieloletniego pobytu za granicą, zerwania kontaktów z rodziną, zabrania swoich rzeczy z lokalu, czy założenia nowej

str. 1/9
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Go 426/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-20
Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...], II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim adw. [...] kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem należności wynagrodzenia kuratora ustanowionego w sprawie.

III SA/Łd 643/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-22
Sprawa ze skargi G. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania oddala skargę.

II SA/Bd 734/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-28
Sprawa ze skargi K.D. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2007r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego oddala skargę

IV SA/Wa 2112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-21
Sprawa ze skargi J. W. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania - oddala skargę -

III SA/Wr 332/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-18
Sprawa ze skargi A.N. na decyzję Wojewody z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza J. Z. z dnia [...]. nr [...] II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej A. N. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania III. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj