· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-25

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1066/11 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Grażyna Firek, Protokolant: Patryk Jawor, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 r., sprawy ze skargi "R" S.A. w T., na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia 9 maja 2011r. Nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2004r. - skargę oddala -

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2004r. skarżąca spółka "R" S.A. złożyła deklarację dla podatku akcyzowego AKC - 3 wykazując w niej min. produkcję olejów niskokrzepnących oraz preparatu Antykor RT i zadeklarowała, że ich produkcja jest opodatkowana stawką 60 zł/1000 właściwą dla olejów opałowych pozostałych - z poz. 2 b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 87, poz. 825 ze zm.).

Decyzją z dnia 22 lipca 2005 r., nr [...] organ I instancji określił skarżącej spółce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za wrzesień 2004 r.

Po rozpoznaniu odwołania skarżącej spółki, decyzją z dnia 30 grudnia 2005r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Na skarżąca spółka złożyła skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który to wyrokiem z dnia 12 listopada 2008r., sygn. akt I SA/Kr 873/08 uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że decydujące znaczenie w sprawie miało prawidłowe zaklasyfikowanie spornych produktów skarżącej spółki w odniesieniu do symbolu PKWiU oraz nadanie właściwego kodu CN. W tym zakresie Sąd nakazał uzupełnienie materiału dowodowego.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2009r., sygn. akt I FSK 399/09 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu, w konsekwencji czego sprawa wróciła do rozpoznania przez organ podatkowy I instancji.

Dnia 24 listopada 2010r. Naczelnik Urzędu Celnego wydał decyzję nr [...], w której określił skarżącej spółce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za wrzesień 2004 r. w wysokości 37 611 508 zł.

W toku ponownego rozpoznania sprawy włączono do postępowania obszerne materiały z postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną przeciwko G. Ś. będącego prezesem "R" i innym. Dopuszczono jako dowody w sprawie materiały otrzymane z Sądu Okręgowego, Wydział III Karny, pochodzące ze sprawy o sygn. akt III K 182/09. Na dowody te składały się m.in. protokoły przesłuchań świadków oraz podejrzanych, dokumentacja produkcyjna projektowa, cenniki sprzedaży paliw, protokoły z posiedzeń zarządu, decyzje zarządu, dokumentacja z przeprowadzonych audytów, dokumentacja organów podatkowych, dane dotyczące wykorzystania olejów technologicznych w przemyśle oraz opinie różnych instytucji i osób.

Na podstawie tych materiałów ustalono, że oleje technologiczne nadawały się do napędzania silników, a wiedza o tym była powszechna na rynku. Sporne wyroby skarżącej spółki dystrybuowane były pod różnymi nazwami, ale w rzeczywistości stanowiły niepełnowartościowe pod względem jakości paliwa silnikowe. Przeznaczenie spornych wyrobów wskazane przez skarżącą spółkę było teoretyczne i całkowicie fikcyjne, a rzeczywiste przeznaczenie dotyczyło sprzedaży tych wyrobów jako paliw i komponentów paliw. Ustalono, że po stronie osób kierujących działaniami skarżącej spółki istniała pełna świadomość o rzeczywistych właściwościach sprzedawanych produktów i faktycznym celu ich wykorzystania jako niepełnowartościowy olej napędowy - oleje Flonaft i FL lub jako frakcje benzynowe i dodatki do benzyn - Antykor RT. Kontrahenci Rafinerii zainteresowani byli rzeczywistymi parametrami produktów oraz ich ceną, nie interesowało ich natomiast przeznaczenie wynikające z kart charakterystyk oraz parametry, które miały warunkować ich formalne przeznaczenie. Odbiorcami ww. olejów nie były kopalnie - na co wskazywałoby przeznaczenie tych produktów określone formalnie przez skarżącą spółkę - ale firmy zajmujące się sprzedażą paliw oraz stacja paliw. Organ uznał, że decydujące znaczenie przy opodatkowaniu spornych wyrobów ma fakt przeznaczenia ich do wykorzystania jako paliwa silnikowe, a nie ich formalna klasyfikacja, czy też teoretyczne zastosowanie. Określając stawkę podatku akcyzowego powołano się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, zgodnie z którym stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) obniżone zostały do wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju. Z załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia wynika, iż dla wyrobów wymienionych w poz. 4, tj. bez względna symbol PKWiU wyrobów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, inne niż wymienione w poz. 1 i 3 z wyłączeniem komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych, stosuje się stawkę 1820 zł/1000 l.

str. 1/13
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I GSK 790/12 - Wyrok NSA z 2013-10-07
Skarga kasacyjna R. T. S.A. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1066/11 w sprawie ze skargi R. T. S.A. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od R. T. S.A. w T. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

I GSK 635/11 - Wyrok NSA z 2012-02-08
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 864/10 w sprawie ze skargi L. O. S.A. w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G.; 2. zasądza od L. O. S.A. w G. na rzecz Ministra Finansów 2...

I SA/Go 1030/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-04
Sprawa ze skargi P.Ż. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do lutego, od maja do czerwca oraz za sierpień 2009r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. 3. Zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 2.867 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Go 1143/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29
Sprawa ze skargi P.Ż. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lutego do grudnia 2008 r. oddala skargę.

I GSK 662/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. W. z dnia 6 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Go 205/10 w sprawie ze skargi 'G. P.' Spółki z o.o. w Ś. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. W.; 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów pos...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj