· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-17

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Elżbieta Kremer ( spr. ) Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2010 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 28 maja 2009 r. , nr : [...] w przedmiocie ewidencji gruntów s k a r g ę o d d a l a .

Uzasadnienie

Zaskarżoną przez S. K. decyzją z dnia 28 maja 2009r. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia [...] 2009 r. znak: [...] orzekającą o odmowie ujawnienia zmian przedmiotowych w operacie ewidencji gruntów obrębu B w zakresie działki nr 2451 i nr 2430.

Podstawą prawną decyzji był art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm.), art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z póz. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

Decyzja zapadła w następujących okolicznościach stanu faktycznego:

W dniu 22.10.2008 r. A. i S. K. oraz C. K. złożyli do Starosty wniosek o ujawnienie w operacie ewidencyjnym danych wynikających z operatu pomiarowego dotyczącego podziału działek nr 2451/1 i 2451/2, sporządzonego przez geodetę uprawnionego M. Z. i przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w dniu 4.11.2008 r. pod nr [...], zawierającego również mapę z wykazem zmian gruntowych do aktualizacji ewidencji gruntów działek nr 2451 i nr 2430.

Starosta decyzją z dnia [...] 2009 r. znak: [...] odmówił na podstawie art. 7 d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zw. z § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów ujawnienia zmian przedmiotowych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu B gm. A wynikających z w/w opracowania KERG [...].

Podstawą dokonania aktualizacji miało być opracowanie geodezyjno- kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr. [...] wykonane przez firmę Usługi geodezyjne mgr inż. M. Z., A 500 w skład którego wchodziła m.in. "Mapa z danymi do aktualizacji ewidencji gruntów". W sprawozdaniu technicznym wykonawca podał, iż "stwierdzono błędy na niestandardowej mapie ewidencyjnej, które niniejszym skorygowano opracowaniem". W toku postępowania wstępna analiza wymienionego dokumentu dokonana przez organ wykazała nieścisłości w przedstawionym przez wykonawcę stanie prawnym i faktycznym nieruchomości stanowiących przedmiot postępowania, w szczególności stwierdzone zostało błędne wykonanie równoważników (wykazów synchronizacyjnych) dla utworzonych przez wykonawcę nowych działek. W odpowiedzi dokonano sprostowania w wykazie synchronizacyjnym oznaczenia parceli z 3319/1 na 3319/4 odpowiadającej utworzonej działce ewidencyjnej 2451/1. Organ przedstawił też stan prawny działek objętych decyzją wskazujący na to, że w 1977 r. w ramach kompleksowych uwłaszczeń S. i A. K. stali się na podstawie aktu własności ziemi nr [...] z dnia 30.03.1977 r. właścicielami m.in. parcel gruntowych 3319/3 i 3317. Zgodnie z odpisem z księgi wieczystej Nr [...] z dnia 13.03.2008r. wydanym przez Sąd Rejonowy, pgr. 3319/1 stanowi współwłasność S. i A. K. Aktem własności ziemi Nr [...] z dnia 30.03.1977 r. właścicielem parceli 3318/1 został J. K. W 1985 roku miał miejsce pomiar sytuacyjny drogi lokalnej nr [...] a wyniki tego pomiaru zostały zestawione w operacie pomiarowym DER [...] włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.02.1985r. za Nr [...]. Ze sporządzonego wówczas wykazu zmian gruntowych wynika, że parcela gruntowa 3319/3 o pow. 0.0410 ha podzielona została na pgr.3319/4 o pow. 0.0330 ha i część pgr. 3319/3 o pow.0.0080 ha, parcela gruntowa 3318/1 o pow. 0.0704 ha podzielona została na pgr. 3318/2 o pow. 0.0630 i część pgr. 3318/1 o pow. 0.0630 ha. Części parcel 3319/3 i 3318/1 włączone zostały w skład parceli 3719/1 stanowiącej lokalną drogę publiczną, z której utworzona została działka ewidencyjna 939. Fakt ten potwierdzony został przez Zarząd Dróg Powiatowych (aktualnego zarządcę drogi), który zarówno w piśmie z dnia 8 grudnia 2008 r. znak: [...] jak i biorąc udział w rozprawie administracyjnej nie wyraził zgody na zmianę przebiegu granic w sposób wykazany w dokumentacji, na którą powołali się wnioskodawcy.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

III SA/Kr 77/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-17
Sprawa ze skargi A. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 27 listopada 2009 r. , nr : [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego s k a r g ę o d d a l a .

II SA/Bk 646/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-16
Sprawa ze skargi Z. Z. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wypisu z wyrysem z ewidencji gruntów i budynków 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Prezydenta B. z [...] czerwca 2010 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienia nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od P. Woj...

III SA/Kr 984/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-01
Sprawa ze skargi A Sp. z o.o, w K na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 lipca 2009 r. Nr : [...] w przedmiocie ewidencji gruntów s k a r g ę o d d a l a .

III SA/Kr 983/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-09
Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 27 lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie ewidencji gruntów I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane, III. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz skarżącej A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

III SA/Kr 747/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-24
Sprawa ze skargi F. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. wstrzymuje wykonanie uchylonych decyzji.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Kr 711/09
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
oddalono skargę
Sędziowie
Bożenna Blitek
Elżbieta Kremer (sprawozdawca)
Tadeusz Wołek (przewodniczący)
Symbole
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła
Geodezja i kartografia
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego