· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-28

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata W. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie z wniosku Z. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 931/09, zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2009 r. postanawia: 1. przyznać pełnomocnikowi adw. W. S. wynagrodzenie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej na zasadzie prawa pomocy przed sądem pierwszej instancji, w kwocie 295,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym 23%VAT; 2. odmówić zasądzenia wynagrodzenia w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

Pełnomocnik z urzędu, adw. W. S., który zastępował stronę skarżącą przed tutejszym Sądem, po odrzuceniu przez Sąd skargi o wznowienie postępowania wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w toku postępowania przez sądem pierwszej instancji oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Do wniosku załączył kserokopię z ksiązki nadawczej z pozycją nadania przesyłki na adres skarżącego, Z. K.

Na wezwanie do przedłożenia kopii wskazanej wyżej opinii, pod rygorem odmowy zasądzenia kosztów pomocy prawnej w tym zakresie, wnioskodawca zwrócił uwagę, że przepisy procedury sądowoadministracyjnej nie obligują do przedkładania jej Sądowi. Poza tym, taka opinia może zawierać elementy nieprzeznaczone dla Sądu, w tym objęte tajemnicą adwokacką, w związku z tym istnieją wręcz przeciwwskazania do jej przedłożenia Sądowi. Pełnomocnik wskazał nadto, że adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego i wykazanie faktu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej poprzez przedłożenie dowodu nadania przesyłki, w jego ocenie jest wystarczające. Z kolei Sąd, jeżeli uzna to za konieczne, może zwrócić się o nadesłanie przedmiotowej opinii do Okręgowej Rady Adwokackiej, której przedmiotowa opinia została doręczona.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczony profesjonalny pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji wynoszą: w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawka minimalna obliczona na podstawie § 6 (lit. a), za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł (lit. b), a w innych sprawach - 240 zł (lit. c). Natomiast za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje adwokatowi prowadzącemu sprawę w pierwszej instancji 50% stawki minimalnej, jednak nie mniej inż. 120 zł (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Niniejsza sprawa dotyczyła wniosku o wznowienie postępowania sądowego, a zatem stawkę minimalną wynagrodzenia określa § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c/ i wynosi ona 240 zł. Kwota powyższego wynagrodzenia podlega podwyższeniu o wartość podatku od towarów i usług, to jest o 55,20 zł, na podstawie § 2 ust. 3 powoływanego rozporządzenia.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Wr 151/11
Status
nieprawomocne, niekończące
Treść wyniku
*Przyznano pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu koszty nieopłaconej pomocy prawnej
Sędziowie
Barbara Koźlik (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła
Prawo pomocy
Skarżony
Inne