· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki (spr.) Sędziowie WSA Małgorzata Brachel-Ziaja WSA Grażyna Firek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2008 r. sprawy ze skargi M.M. i L. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości skargę oddala.

Uzasadnienie

Decyzją Nr [....] Prezydent Miasta K. na podstawie art. 136 ust.3 i art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. orzekł o odmowie zwrotu części działki: nr ......o pow. 0,3194 ha położonej w obrębie [....] znajdującej się w granicach wywłaszczonej parceli 1. kat. ........o pow. 0,0498 ha b. gm. kat. .......- na rzecz spadkobierców poprzednich właścicieli.

W uzasadnieniu wskazano, że postępowanie zostało wszczęte z wniosku: A.S. B.S. , M.M. , M.M. , L.M. , M.W. , i .......etc.......Osoby te były spadkobiercami K.D. oraz w H.W. , którzy w dacie wywłaszczenia, zgodnie ze stanem ujawnionym w Lwh ....... b. gm. kat......... byli właścicielami w/w parceli.

Organ wskazał, iż decyzją z dnia [....] Prezydium Rady Narodowej m. K. Wydział Spraw Wewnętrznych orzekło o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa w zarząd i użytkowanie Dyrekcji Inwestycji Miejskich ..... w K. nieruchomości położonych w b. gm. kat. P. Jak wynika z wykazu zawartego w w/w decyzji (póz. ......) wywłaszczeniem objęto część parceli l.kat. ........o pow. 0,8552 ha, obj. Lwh ........ b. gm. kat......., stanowiącą obszar o powierzchni ...... m2, którą, co potwierdza dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oznaczono jako parcela l.kat. ......o pow. 0,0498 ha b.gm. kat. P. Uzasadnienie w/w decyzji z dnia ........1966 roku wskazuje, iż nieruchomości nią objęte przeznaczone były zgodnie z decyzją Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PRN m. K. o lokalizacji szczegółowej Nr .........z dnia [....] - pod budowę dróg dojazdowych do Zespołu Przemysłowego Nr ..... w P.

W zakresie przedmiotu objętego roszczeniem o zwrot organ wskazał, że planem podziału nr ......z dnia ...........1965r. parcela l.kat. .........o pow. 0,8561 ha podzieliła się na parcele: l.kat ........o pow. 0,2939 ha i l.kat. .......o pow. 0,5622 ha. Następnie z nowo powstałej parceli l.kat. .........wydzielono parcele: l.kat. ........o pow. 0,3748 ha, l.kat ......o pow. 0,0498 ha i .......kat. .......o pow. 0,1376 ha. Jak wynika z wykazu zmian gruntowych (równoważnik nr .......z dnia .........1982r.), wykonanego przez ..........Przedsiębiorstwo Geodezyjne parcela gruntowa ....... kat. .......o pow. 0,0498 ha b.gm. kat. P. obj. Kw ....... wraz z wieloma innymi parcelami utworzyła działkę ewidencyjną nr ........o pow. 3,6940 ha, położoną w obrębie ......jedn. ewid. ...... Tak powstała działka nr ......o pow. 3,6940 ha obr. .......jedn. ewid. ........ podzieliła się (operat nr........) na działki nr ....... o pow. 0,3194 ha i nr ....... o pow. 3,3746 ha, do której jak wynika z wykazu zmian gruntowych Nr .......z dnia .......1987r., zniosła się działka nr ......o pow. 0,0012 ha. W związku ze zniesieniem, działka nr ......zmieniła konfigurację i powierzchnię (bez zmiany oznaczenia) na wynoszącą [....] ha. Na podstawie kolejnego operatu nr .......z dnia ........1998r. ustalono, że działka nr .....ponownie zmieniła konfigurację, powierzchnię i tym razem również oznaczenie - na działkę nr ......o pow. [....] ha, która następnie podzieliła się na działki nr ...... o pow. 0,2598 ha i nr ....... o pow. .......ha. Jak wynika z porównania mapy katastralnej z obowiązującą mapą ewidencyjną wywłaszczona parcela l.kat. ......znalazła się w granicach działek nr ....., nr ..... i nr ..... Działki nr .....i ...... obr. ...... jedn. ewid. ....... stanowiące własność Gminy Miejskiej K. Przedmiot niniejszego postępowania stanowi zatem część działki nr ......o pow. 0,3194 ha obr. ...... jedn. ewid. P. , znajdująca się w granicach wywłaszczonej parceli l.kat. ........Aktualnie, zgodnie z załączonym do akt sprawy odpisem z księgi wieczystej nr KR .......w/w działka stanowi własność Skarbu Państwa z prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na rzecz osoby trzeciej. Odnośnie prawa użytkowania wieczystego, w toku postępowania ustalono, że decyzją z dnia ........1992 roku Nr .........Wojewoda K. , stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem .........1990 roku przez ........Fabryki Mebli - w likwidacji -"prawa użytkowania wieczystego zbudowanego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w K. przy ul. ....... b. dz. adm. ........obr. nr ....... - ......., składającego się z działek nr ...... o pow........, obj. kw ......(...) i nr .......o pow. ......nf, obj. kw ........". Okres użytkowania wieczystego ustalony został na 99 lat licząc od dnia ........1990r.. Wpis, w księdze wieczystej nr ........ b. gm. kat. P. , prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz ...........Fabryk Mebli na działce nr ......o pow. .......obr. ...... jedn. ewid. .......nastąpił w dniu .......1993 roku, czyli przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Aktem notarialnym Rep. ........zawartym w dniu .......1993 roku opisane wyżej prawo użytkowania wieczystego ustanowione dla nieruchomości składającej się z działek nr ......i nr ....... b.dz. adm...... na rzecz .......Fabryk Mebli oraz prawo własności znajdujących się na tych działkach budynków i innych urządzeń zostało zbyte spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą "[....]" Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne z siedzibą w K. W późniejszym okresie, prawo użytkowania wieczystego ustanowione na działce nr...... obr. ...... jedn. ewid. ......., wielokrotnie stanowiło przedmiot sprzedaży oraz nieodpłatnego przeniesienia na kolejne podmioty.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Kr 567/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-25
Sprawa ze skargi B.G. i E. K na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w części odnoszącej się do działki nr [...], a w pozostałym zakresie skargę oddala; II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżących B.G. i E. K. solidarnie 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 628/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-29
Sprawa ze skargi Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. na decyzję Wojewody z dnia [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. kwotę 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 583/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-29
Sprawa ze skargi M.G. na decyzję Wojewody z dnia [....] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr położonej w M. gmina

II SA/Kr 1223/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-29
Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta K. na decyzję Wojewody z dnia [....] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości skargę oddala

II SA/Kr 1146/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-08
Sprawa ze skargi R.K. i W.K. na decyzję Wojewody z dnia [ ] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości skargę oddala .

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Kr 589/08
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
oddalono skargę
Sędziowie
Grażyna Firek
Małgorzata Brachel - Ziaja
Piotr Głowacki (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła
Wywłaszczanie nieruchomości
Skarżony
Wojewoda