· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-23

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok (spr.) Protokolant Starszy sekretarz sądowy Marta Sankiewicz po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 9 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 21 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie przejęcia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na rzecz skarżącego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego kwotę 1209 (tysiąc dwieście dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Starosta decyzją z dnia 29 kwietnia 2011 r. stwierdził przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntu pokrytego wodą płynącą J. K. zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym [...] położonej w miejscowości M., gmina K., o urządzonej KW nr [...], w której jako właściciel ujawniony jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

Od powyższej decyzji odwołanie złożył Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, wnosząc o jej uchylenie.

Decyzją z dnia 21 czerwca 2011 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 138 §1 pkt 1 k.p.a. w zw. art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ odwoławczy wskazał, iż przedmiotem postępowania jest J. K., stanowiące śródlądową wodę płynącą zlokalizowaną w biegu S. ujęte pod poz. Nr [...] Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz, U. z 2003 r, Nr 16, poz. 149). Grunty pokryte wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa i tworzą zasób jego nieruchomości (art. 14 a ustawy Prawo wodne). Decyzja wydana w oparciu o art. 14a ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowi o stwierdzeniu przejścia gruntów pokrytych wodami płynącymi do oznaczonego zasobu nieruchomości i nie tworzy żadnego nowego stanu prawnego, a potwierdza jedynie w sposób wiążący stan wynikający z obowiązującej normy prawnej. Jest to decyzja deklaratoryjna, nie zmieniająca stanu własności, gdyż zgodnie z Prawem wodnym grunty pokryte wodą płynącą stanowią własność Skarbu Państwa i nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu. Słusznie zauważył organ pierwszej instancji, że pojęcie własności wód i gruntu w rozumieniu ustawy Prawo wodne nie jest tożsame z pojęciem własności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. II SA/Gd 658/09, por. wyrok SN z dnia 19.11.2004 r., sygn. II CK 146/04).

Dalej organ odwoławczy stwierdził, że płynący charakter przedmiotowych wód nie budzi wątpliwości (potwierdza go m.in. wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej). Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na podstawie ustawy Prawo wodne z 1962 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 158) stwierdza, że wody i grunty, które stosownie do ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (tj. Dz. U. z 1928 r., Nr 62, poz. 574 z późn. zm.) stanowiły własność prywatną, a według prawa wodnego z dnia 30 maja 1962 r. zostały zaliczone do mienia stanowiącego własność państwa, w konsekwencji stały się własnością Skarbu Państwa z dniem wejścia w życie Prawa wodnego (uchwała SN z dnia 8 listopada 1971 r., sygn.: III CZP 28/71; por: wyrok SN z dnia 29 października:1981 r., sygn.: I CR 208/81). Oczywistym jest, w przekonaniu organu, że Skarb Państwa nabył własność przedmiotowej nieruchomości z dniem wejścia w życie powyższej ustawy. Niepodzielne prawo własności Skarbu Państwa do gruntów pokrytych wodami płynącymi wynika także z obowiązującej ustawy z 1974 r. - Prawo wodne. Przepisy art. 1, 2 i 4 powyższej ustawy stanowią bowiem, że powierzchniowe wody płynące oraz grunty pokryte takimi wodami (także jeziorami w rozumieniu art. 6 ust. 4) stanowią własność Państwa w granicach określonych liniami brzegów. Wbrew zarzutom skarżącego ma tu zastosowanie zasada lex posterior generali non derogat legi priori speciali i powyższej ustawowej regulacji własności Państwa do tego rodzaju gruntów i wód - jako szczególnej - nie znoszą późniejsze przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 października 1998 r., sygn: I SA 402/98; por. wyrok NSA z dnia 15 września 1998 r., sygn.: I SA 264/98). Taki stan prawny utrzymała również obecnie obowiązująca ustawa - Prawo wodne, której art. 10 ust. 1 a stanowi, że śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast art. 217 tej ustawy wskazuje, jakie jednostki i na jakiej podstawie zarządzają wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i gruntami pokrytymi tymi wodami.

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 2182/10 - Wyrok NSA z 2012-01-31
Sprawa ze skargi kasacyjnej H.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 696/09 w sprawie ze skargi H.T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki oddala skargę kasacyjną.

IV SA/Wa 1553/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09
Sprawa ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu rzeki - oddala skargę -

II OSK 1264/10 - Wyrok NSA z 2011-09-02
Sprawa ze skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Gd 658/09 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oddala skargę kasacyjną.

IV SA/Wa 480/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-27
Sprawa ze skargi Gminy W. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia przebiegu linii brzegowej - oddala skargę -

II SA/Gl 696/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-17
Sprawa ze skargi H. T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Gd 699/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie
Dorota Jadwiszczok (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Hasła
Wodne prawo
Sygnatury powiązane
II OSK 1073/12
Skarżony
Inne