· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2013-04-24

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Safader - Skwarlińska

Sędziowie: SSO Bożena Kachnowicz- Kokot

SSO Grażyna Tarkowska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Treder

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013 roku, w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z wniosku likwidatora J. B.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

o wpis zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 21 listopada

2012 roku, sygnatura akt GD VIII Ns Rej. KRS 6571/12/586

postanawia:

I.  oddalić apelację,

II.  oddalić wniosek uczestnika o zasądzenie od wnioskodawcy na jego rzecz kosztów

postępowania.

Sygn. akt XII Ga 84/13

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r. wnioskodawca - J. B., działając jako likwidator (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w S. wystąpił o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego rozwiązania spółki, powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2011 r. wydany w sprawie o sygn. akt V GC 24/07, na mocy którego rozwiązano przedmiotową spółkę. Jednocześnie J. B. wniósł o dokonanie wpisu jego osoby jako likwidatora (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt GD VIII Ns Rej. KRS 6571/12/586 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w punkcie I odmówił wpisu do rejestru, w punkcie II oddalił wniosek wnioskodawcy J. B. o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, zaś w punkcie III oddalił wniosek uczestnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego.

M. K. (dawniej M. F.) był wspólnikiem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., posiadając 1 163 udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wysokości 581 500 zł.

Wyrokiem z dnia 16 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wydanym w sprawie o sygn. V GC 24/07, zainicjowanej pozwem złożonym przez M. K., rozwiązał (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz wyznaczył jako likwidatora spółki J. B.. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 650/09, na skutek apelacji pozwanej spółki i interwenientki ubocznej B. F., oddalił apelację.

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2009 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie o sygn. akt IX GC 455/09, toczącej się z powództwa B. F., D. F. i J. Z. przeciwko M. K. o wyłączenie wspólnika, udzielono zabezpieczenia powództwa przez zawieszenie M. K. w wykonywaniu praw udziałowych w spółce na czas trwania postępowania o wyłączenie wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2 z dnia 20 stycznia 2010 r. dokonało przymusowego umorzenia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki wspólnika M. K. za wynagrodzeniem w kwocie 2 000 000 zł. Na podstawie tej uchwały M. K. został skreślony z listy wspólników, a następnie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki, na podstawie postanowienia z dnia 21 stycznia 2010 r. wydanego w sprawie o sygn. akt VIII KRS Ns 0708/10/916. Powyższa uchwała została zaskarżona przez M. K. do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrokiem z dnia 24 lutego 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX GC 158/10 Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały nr 2 podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) Spółki z o.o. w G. w dniu 20 stycznia 2010 r., zaś w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Na skutek apelacji pozwanej spółki Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 września 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 730/11 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, iż uchylił rozstrzygnięcie o stwierdzeniu nieważności uchwały nr 2 z dnia 20 stycznia 2010 r.

str. 1/7
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
XII Ga 84/13
Wydział
XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Sędziowie
Jolanta Safader-Skwarlińska (przewodniczący)
Bożena Kachnowicz-KokotGrażyna Tarkowska
Hasła
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością