· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-12

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2013 r. sprawy ze skargi J.S. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Z. działając na podstawie art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212. poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 662) nie stwierdził u J. S. choroby zawodowej w postaci obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem, wyrażonego podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczonym jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz, która to choroba wymieniona została w poz. 21 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105 poz. 869).

Z motywów wskazanego rozstrzygnięcia wynikało, że J. S. pracował w latach 1972 - 1975 i 1976-1977 na stanowisku montera turbin i montera maszyn i urządzeń w Przedsiębiorstwie A w K. (obecnie A Spółka Akcyjna). Od 1979r. do 2001r. i od 2008r. do 2012r. zatrudniony był w Odlewni B . w Z. na stanowisku ślusarza. Przyjęto, że we wskazanym okresie zatrudnienia wykonywał on pracę w warunkach narażenia na hałas stwarzający ryzyko uszkodzenia słuchu. Ustalenia powyższe dokonane zostały na podstawie kart narażenia zawodowego. Ponadto wskazano, że w latach 1966 -1971 pracował w [...] Zakładach C w M. na stanowisku ucznia ślusarza i ślusarza - hydraulika, w latach 1971- 1972 w Państwowym Ośrodku D jako monter wod-kan, w roku 1976 w [...] Zakładach E, jako pracownik fizyczny, w roku 1977 w Gminnej Spółdzielni F w Ż. jako monter wod-kan, w latach 1977- 1978 pracował we własnym gospodarstwie rolnym, a w latach 1978-1979 w Hucie Szkła [...] w D., jako ślusarz. Te okresy zatrudnienia uznane zostały przez organ, jako praca wykonywana w warunkach, w których nie występowało narażenie na hałas.

Z treści uzasadnienia wynikało, że w 2008r., w związku ze skierowaniem do placówki orzeczniczej przez lekarza otolaryngologa wszczęte zostało postępowanie, które zakończyło się decyzją ostateczną o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej opisanej pod pozycją nr 21 wykazu chorób zawodowych (decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia[...]).

W 2011r. pracownik został ponownie skierowany na badania do placówki orzeczniczej. Organ podkreślił, że dane wynikające z karty narażenia zawodowego potwierdzały w dalszym ciągu wykonywanie pracy przez J. S. w ekspozycji na hałas stwarzający ryzyko powstania choroby zawodowej .

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w K. Poradnia Chorób Zawodowych w S. wydał orzeczenie, w którym nie rozpoznał choroby zawodowej. Stanowiskowo to potwierdzone zostało przez placówkę diagnostyczną stopnia II. W uzasadnieniu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. powołano się na wyniki przeprowadzonej diagnostyki i podano, że u badanego występuje podwyższenie progu słuchu określone jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 1,2,3 kHz dla ucha prawego 38, 39 dB, a w uchu lewym 80, 88 dB. Zatem stwierdzony stan narządu słuchu u pacjenta nie spełnia kryteriów diagnostycznych określonych w wykazie chorób zawodowych ze względu na wielkość ubytku słuchu ucha lepiej słyszącego Zauważono, że zgodnie z obecnie posiadaną wiedzą uszkodzenie słuchu spowodowane działaniem hałasu jest obuuszne, czuciowo-nerwowe lub o lokalizacji ślimakowej, symetryczne, a audiometryczne cechy niedosłuchu są również symetryczne.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

IV SA/Gl 764/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-12
Sprawa ze skargi G.K. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję.

IV SA/Wr 200/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05
Skarga M. S. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę.

II SA/Rz 514/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-11
Sprawa ze skargi R. R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie choroby zawodowej -skargę oddala-

II SA/Ke 550/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-09-16
Sprawa ze skargi W. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

IV SA/Gl 699/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-29
Sprawa ze skargi E.M. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w D. z dnia [...]r. nr [...]

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Gl 1043/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Andrzej Matan
Edyta Żarkiewicz
Teresa Kurcyusz-Furmanik (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6200 Choroby zawodowe
Hasła
Ochrona zdrowia
Skarżony
Inspektor Sanitarny