· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki Sędzia WSA Alina Balicka (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym odwołania Z. od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1887/08 uzupełniającego protokół rozprawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ze skarg W. G., W. T., B. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi postanawia: oddalić odwołanie.

Uzasadnienie

Po rozpoznaniu wniosku skarżących z dnia 29 października 2009 r., Przewodniczący składu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 17 lutego 2010 r. uzupełnił protokół rozprawy z dnia 22 października 2009 r.

Ze znajdującego się w aktach sądowych (k. 341) zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi uczestnika postępowania - Z. dnia 25 lutego 2010 r.

Odwołanie od w/w zarządzenia wniósł profesjonalny pełnomocnik dnia 5 marca 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia im zarządzenia.

Uczestnik postępowania Z. na zarządzenie doręczone dnia 25 lutego 2010 r. mógł wnieść odwołanie najpóźniej w dniu 4 marca 2010 r. Wskazać należy, iż odwołanie zostało wniesione dnia 5 marca 2010 r. Skoro odwołanie od zarządzenia przewodniczącego nie jest zażaleniem w rozumieniu art. 194 ppsa - jest natomiast środkiem zaskarżenia w rozumieniu art. 163 § 1 ppsa - to w wypadku złożenia odwołania po terminie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 ppsa nie mają zastosowania, zaś odwołanie podlega oddaleniu, a nie odrzuceniu.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 103 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Wa 1887/08
Status
prawomocne, niekończące
Treść wyniku
Oddalono odwołanie na zarządzenie o odmowie uzupełnienia protokołu rozprawy
Sędziowie
Łukasz Krzycki (przewodniczący)
Alina Balicka (sprawozdawca)
Jakub Linkowski
Symbole
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła
Administracyjne postępowanie
Skarżony
Wojewoda