· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. I. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia[...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Sygn. akt I SA/Wa 909/09 P O S T A N O W I E N I E Dnia 9 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o zmianę orzeczenia o przyjęciu M. S. do domu pomocy społecznej toczącego się przed Sądem Rejonowym W. pod sygnaturą akt [...].

Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 9 lipca 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia WSA Monika Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2009 r.

na posiedzeniu niejawnym

wniosku M. I. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

w sprawie ze skargi M. I.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.

z dnia [...] maja 2009 r. nr [...]

w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

postanawia:

wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Sygn. akt I SA/Wa 909/09

Uzasadnienie

W dniu 20 maja 2009 r. M. I., działająca przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem, wniosła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P., wydaną z upoważnienia Starosty P. z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] orzekającą o umieszczeniu M. S. w Domu Pomocy Społecznej w B.

W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. stwierdziło, że fundamentalne znaczenie w niniejszej sprawie ma prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego W. [...] z dnia [...] października 2008 r., sygn. akt [...], mocą którego orzeczono o skierowaniu [...] M. S. do domu pomocy społecznej bez jego zgody. Przedmiotowe postanowienie Sądu, które zastępuje wniosek strony, jest wiążące dla organów administracji, a zatem działania organu sprowadzają się jedynie do wykonania tego postanowienia, bez konieczności zajmowania się badaniem przesłanek skierowania osoby do domu pomocy społecznej ani ustalaniem zasadności umieszczenia w placówce. Nie zwalnia to jednak organów z obowiązku wydania odpowiednich decyzji. Dokonując realizacji powyższego orzeczenia Prezydent W. decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] skierował M. S. do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych [...], na pobyt stały, a następnie decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] orzekł o umieszczeniu wymienionego w Domu Pomocy Społecznej w B. Nadto Kolegium podkreśliło, że M. I., jako opiekun prawny M. S., może wystąpić do Sądu o zmianę orzeczenia o skierowaniu [...] do domu pomocy społecznej, bowiem tylko prawomocne orzeczenie Sądu zmieniające postanowienie o umieszczeniu w placówce mogłoby spowodować uchylenie decyzji organu pierwszej instancji.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, albowiem ewentualne zrealizowanie umieszczenia M. S. w domu pomocy społecznej rodzi poważne konsekwencje dla skarżącej i jej [...] o trudnym do odwrócenia charakterze. W uzasadnieniu skargi podniósł, że dobro wymienionego nie tylko nie wymaga przymusowego umieszczenia go w placówce opiekuńczej, lecz wskazanym jest, aby przebywał w domu rodzinnym, dlatego Sąd Rejonowy W. w sprawie o sygn. akt [...] postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009 r. dopuścił dowód z opinii biegłego [...] na okoliczność [...] M. S., celem ustalenia czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia o umieszczeniu go w domu pomocy społecznej bez jego zgody.

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Wa 909/09
Status
prawomocne, niekończące
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji~Zawieszono postępowanie
Sędziowie
Monika Nowicka (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Hasła
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze