· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2009-10-02

Tezy

Nierozwiązanie przez pracownika umowy o pracę na podstawie art. 943 § 4 i 5 k.p. nie stanowi przeszkody dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu mobbingu na podstawie art. 415 k.c.

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2009 r. sprawy z powództwa Waldemara G. przeciwko Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych P. SA w P. o sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, odszkodowanie z tytułu mobbingu, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku z dnia 2 grudnia 2008 r. [...]

1. o d r z u c i ł skargę kasacyjną w części dotyczącej roszczeń o sprostowanie świadectwa pracy oraz o odszkodowanie za niewydanie właściwego świadectwa pracy;

2. u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części dotyczącej roszczenia o odszkodowanie z tytułu mobbingu (punkt 1) oraz w części orzekającej o kosztach procesu i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku wyrokiem z 6 maja 2008 r. [...] oddalił w całości powództwo Waldemara G. przeciwko Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych "P." SA w P. o sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy i odszkodowanie z tytułu mobbingu. 2 Powód domagał się sprostowania wydanego mu świadectwa pracy i zasądzenia na jego rzecz zryczałtowanego odszkodowania w kwocie 12.518,40 zł z ustawowymi odsetkami w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy. Następnie rozszerzył powództwo żądając dodatkowo zasądzenia kwoty 62.481,60 zł z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za stosowanie wobec niego przez pozwanego niedozwolonych praktyk mobbingowych oraz naruszenie przez pozwanego zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Ostatecznie powód, reprezentowany przez pełnomocnika (radcę prawnego), precyzując roszczenie wskazał, że wnosi o zasądzenie odszkodowania (a więc już nie zadośćuczynienia) z tytułu stosowania wobec niego przez pracodawcę mobbingu.

Sąd Rejonowy ustalił, że powód był zatrudniony u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę od 18 marca 2002 r. (początkowo na czas określony, a od 20 października 2002 r. na czas nieokreślony) na stanowisku głównego specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Dziale Inwestycji i Modernizacji. W dniu 30 sierpnia 2005 r. pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę. Przyczyną wypowiedzenia podaną przez pracodawcę było dokonanie przez powoda czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem umowy o realizację inwestycji w sposób sprzeczny ze znaną mu wolą pracodawcy; ponadto pracodawca zarzucił powodowi narażenie go na szkodę znacznych rozmiarów poprzez umożliwienie kontrahentowi bezpodstawnego i przedwczesnego obciążenia pracodawcy płatnościami i domagania się zapłaty kwoty 108.000.000 zł na podstawie zatwierdzonych przez powoda dokumentów; przyczyną wypowiedzenia było także podejrzenie popełnienia przez powoda przestępstwa związanego z przekroczeniem udzielonych mu przez pracodawcę uprawnień i narażenie przez to pracodawcy na szkodę wielkich rozmiarów.

Wyrokiem z 24 lipca 2006 r. [...] Sąd Rejonowy w Płocku uznał wypowiedzenie powodowi umowy o pracę za nieuzasadnione i przywrócił go do pracy, przyznając mu jednocześnie wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy od 1 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Po wydaniu tego wyroku, w piśmie skierowanym do pozwanego w dniu 22 września 2006 r., powód zgłosił swoją gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy. Po stawieniu się w siedzibie pracodawcy 22 września 2006 r. powód otrzymał do podpisania projekt porozumienia, w którym ustalono warunki pracy i płacy po przywróceniu go do pracy. W projekcie porozumienia znalazło się postanowienie, że ustalone w nim warunki zatrudnienia w całości wyczerpują roszczenia powoda wynikające z wyroku Sądu Rejonowego z 24 lipca 2006 r. przywra- 3 cającego go do pracy. Powód odmówił podpisania tego dokumentu. Jednocześnie zadeklarował wolę świadczenia pracy na warunkach dotychczasowej umowy o pracę.

str. 1/14
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II PK 105/09
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
II
Sędziowie
Józef Iwulski (przewodniczący)
Katarzyna Gonera (sprawozdawca)
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011/9-10/125