· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2003-11-17

Sentencja

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18 poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadużywanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim, polegającego na podziale rynku według kryteriów podmiotowych wskutek pobierania opłat za dzierżawę miejsca grzebalnego w różnej wysokości od mieszkańców miasta i od pozostałych klientów - i nakazuje zaniechania jej stosowania.

Uzasadnienie

W trakcie prowadzonego z urzędu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu badanie lokalnych rynków świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych na terenie województwa mazowieckiego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (dalej: PGK), które zarządza cmentarzem komunalnym w Mińsku Mazowieckim, pobiera opłaty za dzierżawę miejsca grzebalnego w różnej wysokości od mieszkańców miasta i od pozostałych klientów.

PGK zarządza jedynym miejskim cmentarzem komunalnym w Mińsku Mazowieckim (dalej: Miasto), który położony jest przy ul. Kościelnej (pismo Burmistrza Miasta z dnia 21 listopada 2002 r., s. 1). Jako zarządca cmentarza, PGK świadczy na jego terenie usługi cmentarne, mające na celu umożliwienie klientom korzystanie z cmentarza i jego urządzeń w związku z pochówkiem zmarłych. Usługi te polegają na organizowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem cmentarza i wyposażeniem go, zgodnie z planem zagospodarowania, w niezbędne urządzenia np. dom pogrzebowy czy sanitariaty, urządzeniem cmentarza, utrzymaniem ładu i porządku na cmentarzu oraz nadzorem nad korzystaniem z niego, w tym nadzór nad pochówkami, ekshumacjami. Sprawując zarząd na cmentarzu komunalnym PGK określa również zasady odpłatności za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych i wysokość pobieranych opłat.

Prezes Urzędu ustalił, iż w obowiązujących cennikach opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim: cenniku "Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Mińsku Mazowieckim - okres dzierżawy 20 letni i wykonanie grobu" oraz cenniku "Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Mińsku Mazowieckim - okres dzierżawy 30 letni i wykonanie grobu" PGK stosuje różne wysokości opłat za dzierżawę miejsca grzebalnego dla mieszkańców Miasta oraz dla pozostałych usługobiorców. Opłata za ww. świadczenie dla tzw. "pozostałych usługobiorców" jest o 100% wyższa od opłaty pobieranej od mieszkańców Miasta.

W opinii Prezesa Urzędu powyższe okoliczności oznaczają, iż PGK dopuszcza się różnicowania według kryteriów podmiotowych klientów, którzy chcieliby wydzierżawić na terenie zarządzanego przez tego przedsiębiorcę cmentarza komunalnego miejsce grzebalne.

Wobec powyższego, postanowieniem z dnia 12 maja 2003 r., zostało wszczęte z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem nadużywania przez PGK pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim, polegającego na podziale rynku według kryteriów podmiotowych wskutek pobierania opłat za dzierżawę miejsca grzebalnego w różnej wysokości od mieszkańców Miasta i od pozostałych klientów, co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W poczet materiału dowodowego niniejszego postępowania Prezes Urzędu zaliczył informacje uzyskane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu wyjaśniającym, mającym na celu badanie lokalnych rynków świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych na terenie województwa mazowieckiego (znak RWA-56/13/2002/GM), zawarte w piśmie Delegatury UOKiK w Warszawie do Miasta z dnia 8 listopada 2002 r. oraz w piśmie Burmistrza Miasta do UOKiK z dnia 21 listopada 2002 r. (postanowienie z dnia 12 maja 2003 r.).

str. 1/15
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RWA-56/9/2003/GM
Nr decyzji
RWA-17/2003
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Nadużywanie pozycji dominującej
Branża
pozostała indywidualna działalność usługowa
pogrzeby i działalność pokrewna
Region
Mazowieckie
Strony postępowania
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Mińsku Mazowieckim