· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi z 2013-05-17

Sentencja

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) 4 A,B, Nad (...) A, B i Nad (...) w Z.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z.

o zapłatę

utrzymuje w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Złotoryi w dniu 24 sierpnia 2012 roku.

Uzasadnienie

Strona powodowa Wspólnota Mieszkaniowa (...) 4A,B, Nad Z. 18A,B i Nad (...) w Z. w pozwie skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. domagała się zapłaty kwoty 39.177,92 złotych z odsetkami ustawowymi od dat i kwot wskazanych w pozwie.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że obciążyła stronę pozwaną kosztami wynikającymi z uchwały nr 7/09 z dnia 31 marca 2009r., z czego strona pozwana zapłaciła tylko część należności dokonując, w ocenie strony powodowej, niesłusznego potrącenia dochodzonej pozwem kwoty.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym w dniu 24 sierpnia 2012r. Sąd Rejonowy w Złotoryi zasądził na rzecz strony powodowej kwotę dochodzoną pozwem.

Strona pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w Z. w zarzutach do nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa i wskazała, że na mocy uchwały podjętej w dniu 31 marca 2009r. strona pozwana prawidłowo dokonała potrącenia dochodzonej pozwem kwoty z tytułu odpisu na fundusz remontowy osiedla mieszkaniowego (...) należącego do spółdzielni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w Z. jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej (...) 4A,B, Nad Z. 18A,B i Nad (...) w Z. z udziałem wynoszącym 6,15%.

W dniu 31 marca 2009r. Wspólnota Mieszkaniowa (...) 4A,B, Nad Z. 18A,B i Nad (...) w Z. podjęła uchwałę w sprawie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną, opłat na pokrycie kosztów zarządu i wynagrodzenia dla zarządcy. Uchwalono m.in. odpis na fundusz remontowy osiedla w kwocie 0,30 zł za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i fundusz remontowy nieruchomości w kwocie 0,90 zł za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Strona powodowa wystawiła stronie pozwanej rachunki i noty obciążeniowe obejmujące świadczenia z tytułu funduszu remontowego nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego osiedla, wynagrodzenia zarządcy, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów z tytułu dostaw wody, gazu, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości i sprzątania klatek schodowych w budynkach wspólnoty. Strona pozwana płaciła należności z każdej z wystawionych faktur i not obciążeniowych pomniejszając je każdorazowo o kwotę 1.224,31 zł jako należną stronie pozwanej z tytułu odpisu na fundusz remontowy osiedla.

Wspólnota Mieszkaniowa (...) 4A,B, Nad Z. 18A,B i Nad (...) w Z. nie zawierała ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w Z. żadnego porozumienia ani żadnej umowy odnośnie zasad partycypowania wspólnoty w kosztach utrzymania osiedla. W czerwcu 2012 roku strona pozwana zainicjowała spotkanie w celu omówienia zakresu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, z którego korzysta wspólnota, ale do spotkania nie doszło.

Dowód: - uchwała nr 7/09 z 31.03.2009r. - k.10,

- kopia wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 28.09.2012r.

w sprawie I C 186/12 - k.137,

- rachunki i noty obciążeniowe za okres od 06.08.2009r. do

01.02.2012r. - k.15-46,

- wezwanie do zapłaty z 18.07.2012r. - k.50,

- faktury VAT za okres od 30.06.2009r. do 13.02.2012r.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I C 477/12
Wydział
I Wydział Cywilny
Sędziowie
Joanna Nierzewska-Sosa (przewodniczący)
Hasła
Spółdzielnia Mieszkaniowa