· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-18

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 grudnia 2009r. sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ E.Podrazik /-/ A.Łaskarzewska

Uzasadnienie

II SA/Po 300/09

UZASADNIENIE

Dnia [...] kwietnia 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w J. postanowieniem ([...])nałożył na właścicieli H. i A. G. oraz Z. G. obowiązek przedłożenia orzeczenia technicznego dotyczącego stanu technicznego komina, którego przewód dymowy obsługuje piec kominowy w lokalu mieszkalnym H. i A. G., zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, położonym w Ż. przy ulicy [...].

W postanowieniu określono, że orzeczenie powinno zawierać określenie niezbędnych do wykonania czynności lub prac remontowych i zabezpieczających w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, wpływ zamontowanej 5 metrowej anteny telewizyjnej na stan techniczny i prawidłowe użytkowanie przedmiotowego komina.

W uzasadnieniu wywiedziono, że w trakcie kontroli ustalono, że komin dymowy obsługujący piec kominowy (stalowy z wkładem żeliwnym), zabudowany w pomieszczeniu małżonków G. jest w złym stanie technicznym. Stwierdzono wewnątrz komina liczne ubytki spoin, na zewnątrz , ponad dachem komin otynkowany, opierzony. Stwierdzono także, że piec kominkowy jest alternatywnym źródłem ciepła.

W orzeczeniu technicznym dotyczącym komina rzeczoznawca budowlany stwierdził nieszczelność przewodów kominowych w związku z istniejącym przebiciem pomiędzy jednym, a drugim przewodem, co stanowi zagrożenie życia i mienia.

W ocenie rzeczoznawcy również stan techniczny wystającej ponad dach części komina nie pozwala na obciążenie go tak dużym elementem jak antena telewizyjna o wysokości około 5 metrów, która podczas wichury może spowodować uszkodzenie komina. W celu wyeliminowania nieszczelności przewodu kominowego, do którego podłączony jest piec kominkowy należy wyposażyć go we wkład kominowy żaroodporny.

Dnia [...] września 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał H. i A. G., Z. G. w decyzji ([...]) z uwagi na stan techniczny wyłączyć z użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości komin, którego przewód dymowy obsługuje piec kominkowy w lokalu mieszkalnym H. i A. G., w celu wyeliminowania nieszczelności dokonać remontu przedmiotowego komina, polegającego na zainstalowaniu w przewodzie kominowym, do którego podłączono piec kominkowy wkład kominowy żaroodporny, zdemontować z przedmiotowego komina maszt z anteną. Decyzję wydano na podstawie art. 66 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2006156.1118 ze zm.)oraz w oparciu o art. 104 kpa.

W uzasadnieniu wywiedziono, że ponieważ pozostawienie komina w obecnym złym stanie technicznym jak też dalsze użytkowanie pieca kominkowego może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia Organ uznał za konieczne i zasadne wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w rozstrzygnięciu.

Do obowiązków zaś właściciela należy zapewnienie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Odwołanie od decyzji złożył Z. G. żądając uchylenia decyzji w całości.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Sz 795/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09
Sprawa ze skargi M. K. i Z. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Po 300/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska (sprawozdawca)
Danuta Rzyminiak-Owczarczak
Edyta Podrazik (przewodniczący)
Symbole
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła
Budowlane prawo
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego