· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-14

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung (sprawozdawca), Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Adam Lipiński, Protokolant, referent stażysta Katarzyna Skurzyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji broni do celów łowieckich oddala skargę

Uzasadnienie

II SA/Wa 1094/12

UZASADNIENIE

Komendant Główny Policji, decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...], którą odmówiono A. S. zarejestrowania pistoletu [...] do celów łowieckich.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] A. S. uzyskała prawo do posiadania trzech egzemplarzy broni palnej myśliwskiej do celów łowieckich (k. 14). W ramach uzyskanego pozwolenia nabyła pistolet [...] (k. 53) i w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji zgłosiła go do zarejestrowania. Organ I instancji przeprowadził w tej kwestii postępowanie wyjaśniające i decyzją z dnia [...] września 2011 r. odmówił zarejestrowania pistoletu [...] do celów łowieckich (k. 60). Od wskazanej decyzji strona wniosła w terminie ustawowym odwołanie do Komendanta Głównego Policji (uzupełnione pismem z dnia [...] października 2011 r. dotyczącym wykonania prac rusznikarskich). Ponieważ organ I instancji nie rozpatrzył istoty sprawy zgodnie z wnioskiem strony, Komendant Główny Policji, nie odnosząc się do merytorycznych kwestii niniejszego postanowienia, uznał za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy, Komendant Wojewódzki Policji w S. decyzją z [...] grudnia 2011 r. odmówił A. S. zarejestrowania broni palnej krótkiej w postaci pistoletu [...] do celów łowieckich, nadając jednocześnie swemu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności.

Od wskazanej decyzji strona złożyła w terminie ustawowym odwołanie do Komendanta Głównego Policji wnosząc o jej uchylenie w całości. Podniosła, iż z dokładnej analizy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. wynika, że żaden przepis Prawa łowieckiego nie rozróżnia terminu broni krótkiej lub długiej, a jedynie broń na amunicję śrutową oraz kulową, a przy tym wartości energetyczne pocisków nie dotyczą polowania na drapieżniki. Ponadto strona wskazała, iż nie było podstaw do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Reasumując, w ocenie strony, nie istnieją prawne przeciwwskazania do rejestracji, posiadania i używania przez nią ww. broni do celów łowieckich.

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Wa 552/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28
Sprawa ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji broni palnej bojowej do celów łowieckich - oddala skargę -

II SA/Wa 990/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17
Sprawa ze skargi L. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji rewolweru do celów łowieckich oddala skargę

II SA/Wa 935/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21
Sprawa ze skargi S. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej: - oddala skargę.

II SA/Wa 1061/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27
Sprawa ze skargi R. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji broni do celów łowieckich - oddala skargę -

II SA/Wa 1150/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-26
Sprawa ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji pistoletu do celów łowieckich oddala skargę

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Wa 1094/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Adam Lipiński
Ewa Grochowska-Jung (przewodniczący, sprawozdawca)
Iwona Dąbrowska
Symbole
6319 Inne o symbolu podstawowym 631
Hasła
Broń i materiały wybuchowe
Sygnatury powiązane
II OSK 2706/12
Skarżony
Komendant Policji