· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-28

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Piotr Kraczowski (spr.), Protokolant - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. sprawy ze skargi P. B. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... stycznia 2010 r. nr ... znak ... w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy ze środków unijnych; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rzecz P. B. kwotę ... (...) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; 3. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie

P. B. (zwany dalej: skarżącym) wnioskiem z ... grudnia 2008 r. złożonym w Ś. Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie przekazanych przez skarżącego dokumentów organ stwierdził, że skarżący spełnił przesłanki warunkujące przyznanie pomocy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443 ze zm.; zwanego dalej: rozporządzeniem). Wobec powyższego Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wydał decyzję z ... marca 2009 r. nr ..., którą przyznał skarżącemu pomoc finansową w wysokości ... zł z zastrzeżeniem dopełnienia warunków. Skarżący ... sierpnia 2009 r. złożył do Ś. Oddziału Regionalnego ARiMR wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków z zastrzeżeniem, których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy. Z treści złożonego aktu notarialnego z ... sierpnia 2009 r. wynikało, że T. i W. B. darowali swojemu synowi P. B. działki nr [...] o łącznej powierzchni ... ha, a A. P. darowała swojemu wnukowi P. B. działkę o powierzchni ... ha. Ponadto aktem tym skarżący ustanowił na rzecz swoich rodziców nieodpłatną, dożywotnią służebność osobistą polegającą na korzystaniu przez nich z całości domu mieszkalnego i zabudowań gospodarskich oraz nieruchomości stanowiącej działkę nr ... o powierzchni ... ha.

W związku z powyższym Dyrektor Ś. Oddziału Regionalnego ARiMR decyzją z ... listopada 2009 r. wydał decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z tytułu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z zastrzeżeniem dopełnienia warunków uzasadniając to niedopełnieniem warunku samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Skarżący wniósł odwołanie od powyższej decyzji, w którym podniósł, że ...listopada 2009 r. rodzice zrzekli się dożywotniej służebności osobistej, a ponadto podkreślił, że w okresie od ... sierpnia do ... listopada 2009 r. samodzielnie prowadził i nadal prowadzi gospodarstwo rolne.

Prezesa ARiMR decyzją z ... stycznia 2010 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, że stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi rozporządzenia - pomoc jest przyznawana osobie fizycznej jeżeli w wymaganym okresie gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie. Zgodnie natomiast § 5 ust. 1 rozporządzenia - warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a powinny być spełnione w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy i zachowane do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. W myśl § 4 rozporządzenia - przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, ma własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem (ust. 1). Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa (ust. 2).

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

V SA/Wa 610/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-13
Sprawa ze skargi M.P. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; 1. Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia [...].10.2009 r. Nr [...] 2. Zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz M.P. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytuł...

V SA/Wa 778/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-22
Sprawa ze skargi G. G. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... stycznia 2010 r. nr ... znak ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na uzyskanie wpisu do ewidencji producentów; oddala skargę.

V SA/Wa 1163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04
Sprawa ze skargi J. K. dawniej B. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania realizacji projektu w zakresie działania 1.2 'ułatwienie startu młodym rolnikom'; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz J. K. dawniej B. kwotę 742 (siedemset czterdzieści dwa) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

V SA/Wa 505/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16
Sprawa ze skargi J W na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie: odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu UE. 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] lipca 2008 r. nr [...] 2. stwierdza, że nie podlega ona wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku, 3. zasądza od Prezesa Agencji Restru...

II GSK 1236/10 - Wyrok NSA z 2011-11-25
Skarga kasacyjna Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 721/10 w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [..] stycznia 2010 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy ze środków unijnych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj