· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-22

Sentencja

Dnia 22 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Protokolant specjalista Aneta Brzezińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2013 roku ze skargi Z. E. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] nr [...]; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącego Z. E. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 17 § 1 i art. 34 § 1 w związku z art. 18 oraz art. 33 pkt 1, pkt 2 i pkt 7 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015), po rozpatrzeniu zażalenia Z. E. na postanowienie wierzyciela - Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] w przedmiocie uznania za niezasadne zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 24 listopada 2011 r Nr [...] , utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu postanowienia przedstawiony został następujący stan faktyczny;

W dniu 28.10.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wystawił na Z. E. tytuł wykonawczy Nr [...], obejmujący zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2005 rok i skierował go do przymusowej realizacji w trybie egzekucji administracyjnej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. W celu dochodzenia należności objętych ww. tytułem wykonawczym, zawiadomieniem z dnia 18.11.2011 r. organ egzekucyjny dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem. Ww. zawiadomienie - wraz z odpisem przedmiotowego tytułu wykonawczego - zostało doręczone zobowiązanemu w dniu 22.11.2011 r. W tym samym dniu wpłynęło ono do dłużnika zajętej wierzytelności, który przelewem z dnia 23.11.2011 r. dokonał wpłaty zajętej kwoty na rachunek organu egzekucyjnego.

Pismem z dnia 24.11.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wystąpił do organu egzekucyjnego o zwrot "mylnie wystawionego tytułu wykonawczego" z dnia 28.10.2011 r. Nr [...] Jednocześnie, w dniu 25.11.2011 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. wpłynął wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w dniu 24.11.2011 r. tytuł wykonawczy [...] obejmujący zobowiązanie Z. E. w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2005 r.

W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułu wykonawczego z dnia 24.11.2011 r., zawiadomieniem z dnia 29.11.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem. Powyższe zawiadomienie - wraz z odpisem przedmiotowego tytułu wykonawczego z dnia 24.11.2011 r. - zostało doręczone zobowiązanemu w dniu 19.12.2011 r., zaś dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu 05.12.2011 r. Z kolei, zawiadomieniem z dnia 01.12.2011 r. organ egzekucyjny dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank, tj. wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych naliczonych do tytułu wykonawczego z dnia 28.10.2011 r. Nr [...] w Urzędzie Skarbowym w R. W dniach 01.12.2011 r. i 09.12.2011 r. dłużnicy zajętych wierzytelności przekazali kwoty, które pokryły w całości egzekwowaną należność.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Gl 1134/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21
Sprawa ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) orzeka, że uchylone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. na rzecz strony skarżącej kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Łd 186/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-21
Sprawa ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

III SA/Łd 69/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-04
Sprawa ze skargi W. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej za niedopuszczalne oddala skargę.

II FSK 1798/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12
Skarga kasacyjna A. V. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Bk 58/11 w sprawie ze skargi A. V. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. V. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

VIII SA/Wa 647/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03
Sprawa ze skargi E. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Łd 45/13
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono postanowienie I i II instancji
Sędziowie
Ewa Alberciak
Krzysztof Szczygielski
Monika Krzyżaniak (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej