· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-30

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1541/11 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2011r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Urszula Zięba, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2011r., sprawy ze skargi Urzędu Pracy, na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 19 maja 2011r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. określa, iż zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 200zł ( dwieście złotych).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 marca 2011 r. Urząd Pracy ( zwany dalej "stroną skarżącą") złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnych szkoleń organizowanych dla członków powiatowych rad zatrudnienia i ewentualnego obowiązku wystawienia informacji PIT-11 lub PIT-8C z tytułu tego typu świadczeń.

Przedstawiając stan faktyczny, strona skarżąca wskazała, że funkcjonuje jako samorządowa jednostka budżetowa i realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 23 ust. 7 oraz art. 108 ust. 1 pkt 6). Podała również, że w ramach tych zadań, organizuje w oparciu o wymienioną ustawę, jak również w oparciu o rozporządzenie z dnia 6 października 2004r. Ministra Gospodarki Pracy w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Pytanie dotyczyło istnienia ewentualnego obowiązku pobierania przez stronę skarżącą, jako płatnika, zaliczek na podatek dochodowy z tytułu nieodpłatnych szkoleń finansowanych członkom powiatowych rad zatrudnienia oraz wskazania jaki typ imiennej informacji (PIT-11 lub PIT- 8C) należało wystawić z tego tytułu.

Zdaniem strony skarżącej, brak było obowiązku pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnego świadczenia z tytułu szkolenia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia, gdyż świadczenie to wolne było od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.) - zwanej dalej ustawą "pdof". Zgodnie z powołanym przepisem wolna od podatku dochodowego była bowiem wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych - otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2011 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ stwierdził, że członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia uzyskują nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości uczestnictwa w szkoleniach przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków z tego tytułu. W konsekwencji, w ocenie organu, powstawał u członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód, którego zasady ustalania określał art. 11 ust. 2a ustawy pdof.

Organ wskazał przy tym, że zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia z dnia 6 października 2004r. Ministra Gospodarki Pracy w sprawie rad zatrudnienia, szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia finansowane są przez starostę - w ramach limitu ze środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji. Istotą szkoleń dla członków Powiatowych Rad Zatrudnienia, w ocenie organu, był rozwój poprzez osobiste i grupowe doświadczenie oraz jego analiza.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Bd 118/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-10
Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w T. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w T. kwotę 440 zł ( czterysta czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania

I SA/Bd 212/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-21
Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w T. na interpretację M. F. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

I SA/Bd 718/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-24
Sprawa ze skargi W. w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz W. w T. kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

III SA/Wa 1868/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-10
Sprawa ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Wa 1639/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-17
Sprawa ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Kr 1541/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną interpretację
Sędziowie
Ewa Michna (przewodniczący, sprawozdawca)
Stanisław Grzeszek
Urszula Zięba
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6560
Hasła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygnatury powiązane
II FSK 678/12
Skarżony
Minister Finansów