· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie NSA z 2010-03-05

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska Sędzia NSA Janina Antosiewicz (spr.) Sędzia WSA del. Maria Werpachowska Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta Chełm o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Chełm a Starostą Tomaszowskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w przedmiocie zatrzymanego prawa jazdy kategorii B S.Z. postanawia: wskazać Starostę Tomaszowskiego jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Chełm wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Starostą Powiatowym w T., który z tych organów jest właściwy w sprawie wniosku Prokuratury Rejonowej dla m. Rzeszowa dot. zatrzymania prawa jazdy S.Z..

W uzasadnieniu wniosku Prezydent podał, iż do siedziby Urzędu Miasta Chełm w dniu 14 września 2009 r. wpłynęło postanowienie Prokuratury Rejonowej dla m. Rzeszów z dnia [...] września 2009 r. w sprawie zatrzymania prawa jazdy kat. B S.Z.. Jako miejsce zamieszkania Prokuratura podała T. ul. R.. Prezydent Miasta Chełm na podstawie art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a. przekazał sprawę Staroście Tomaszowskiemu jako organowi właściwemu. Ten zaś postanowieniem z dnia [...] września 2009 r. uznał się za organ niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Chełm. Przekazanie sprawy uzasadniono tym, iż S.Z. nie zamieszkuje pod wskazanym adresem w T., gdzie był zameldowany na pobyt czasowy od 5 lutego 2008 r. do 28 lutego 2009 r., lecz w chwili zatrzymania prawa jazdy już w T. nie przebywał.

Starosta stwierdził nadto, że prawo jazdy nr [...] wydane zostało [...] czerwca 2005 r. przez Prezydenta Miasta Chełma, zaś akta ewidencyjne znajdują się w Urzędzie Miasta Chełma. W tym mieście S.Z. posiada stały meldunek.

Występując z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu Prezydent powołał się na ustalenia, z których wynikało, że S.Z. posiadał miejsce stałego pobytu w C. ul. Z. w okresie od 16 sierpnia 2005 r. do 27 września 2007 r. W okresie 5 lutego 2008 r. - 28 lutego 2009 r. był zameldowany czasowo na terenie T. Z danych przedłożonych organowi wynika, iż S.Z. nie ma stałego miejsca zameldowania, natomiast Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wskazała adres T. ul. R. podany jej przez zainteresowanego jako adres pobytu i do doręczeń. Prezydent powołując się na art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a. stwierdził, że organem właściwym miejscowo do prowadzenia tej sprawy jest Starosta Tomaszowski z uwagi na miejsce pobytu. Zdaniem tego organu bez znaczenia pozostaje fakt, że w miejscu ostatniego pobytu nie posiadał meldunku, gdyż o miejscu zamieszkania (pobytu) danej osoby nie przesądza wyłącznie sam fakt formalnego zameldowania, który stanowi jedynie czynność materialno-administracyjną.

Miejsce zamieszkania lub wyjątkowo miejsce pobytu stanowi podstawę ustalenia właściwości miejscowej organu w sprawie dot. uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Za decydującą w tej kwestii organ uważa deklarację samej strony, która wskazała miejsce pobytu w T., będące jednocześnie ostatnim urzędowo potwierdzonym miejscem zameldowania.

W odpowiedzi na wniosek Starosta Tomaszowski wniósł o uznanie za właściwy organ w tej sprawie Prezydenta Miasta Chełma i podtrzymał stanowisko zajęte w postanowieniu z dnia [...] września 2009 r. Ponadto Starosta podał, iż w celu ustalenia faktycznego miejsca pobytu wezwano S.Z. w dniu [...] stycznia 2010 r. do stawiennictwa w Urzędzie Miasta. Jednakże mimo upływu wyznaczonego terminu nie stawił się w Urzędzie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

str. 1/2
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I OW 114/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania W. W. od decyzji Starosty Świeckiego z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu jako organ właściwy do ro...

I OW 153/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22
Wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Dąbrowy Górniczej a Starostą Ostrowskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu W. G. postanawia: oddalić wniosek.

III SA/Łd 589/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-10
Sprawa ze skargi D.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy i skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] w części ustalającej termin, w jakim D.C. ma się poddać kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji; 2. oddala skargę w pozostałym zakresie; 3. określa, że zaskarżona decyzja w części, w jakiej stwierdzo...

III SA/Łd 594/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-27
Sprawa ze skargi R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

I OW 204/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-05
Wniosek Prezydenta Miasta Kielce o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Kielce a Prezydentem Miasta Bytomia w przedmiocie zwrotu wydatków na zasiłek celowy postanawia: odrzucić wniosek.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I OW 202/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Sędziowie
Janina Antosiewicz (sprawozdawca)
Jolanta Rajewska (przewodniczący)
Maria Werpachowska
Symbole
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła
Ruch drogowy
Skarżony
Starosta