· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2010-04-15

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marek Szafraniec, Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz, Ryszard Tetzlaff, Protokolant: Przemysław Śpiewak,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Bogdana Ryniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EL-WENT Zakład Produkcyjno-Usługowy Bogdan Ryniewicz, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 6 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 protestu z dnia 9 marca 2010 r. orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Odwołującego dokonanych w dniu 4 marca 2010 r., a następnie powtórzenie czynności badania ofert, dokonanie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp poprawienia oferty Odwołującego w zakresie pozycji 1236, 148 i 172 kosztorysu ofertowego oraz oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

2. kosztami postępowania obciąża Gminę Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Bogdana Ryniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EL-WENT Zakład Produkcyjno- Usługowy Bogdan Ryniewicz, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 6,

2) dokonać wpłaty kwoty 4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) przez Gminę Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 na rzecz Bogdana Ryniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EL-WENT Zakład Produkcyjno- Usługowy Bogdan Ryniewicz, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 6 stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania,

3) dokonać zwrotu kwoty 5 556 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Bogdana Ryniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EL-WENT Zakład Produkcyjno-Usługowy Bogdan Ryniewicz, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 6.

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń wewnętrznych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie", zostało wszczęte przez Gminę Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4, zwaną dalej: "Zamawiającym", ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 10549-2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.

W dniu 23 lutego 2010 r. Zamawiający poinformował za pośrednictwem faksu wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w sprawie, o wynikach postępowania. Zgodnie z nimi oferta Odwołującego została uznana za najkorzystniejszą.

W dniu 25 lutego 2010 r. jeden z Wykonawców (Medmix L. Krawczyk, E. Szklarczyk sp. j.) złożył do Zamawiającego pismo opisane jako "Informacja o zaniechaniu czynności przez Zamawiającego".

Zamawiający, z uwagi na to, iż rozpatrywał powołaną informację na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą Pzp) w treści obowiązującej od dnia 29 stycznia 2010 r., i nie traktował tego pisma jako protestu w rozumieniu ustawy Pzp w treści obowiązującej przed dniem 29 stycznia 2010 r., nie poinformował pozostałych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jej wniesieniu.

W dniu 4 marca 2010 r., pismem z tego samego dnia, Zamawiający poinformował za pośrednictwem faksu wszystkich Wykonawców o powtórzeniu, w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, czynności badania i oceny ofert, a także o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Jeszcze tego samego dnia Wykonawca: Medmix L. Krawczyk, E. Szklarczyk sp. j.

złożył do Zamawiającego ponownie pismo opisane jako "Informacja o zaniechaniu czynności przez Zamawiającego". Z dokumentacji postępowania przedłożonej przez Zamawiającego i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez kierownika Zamawiającego nie wynika, aby Zamawiający podjął jakiekolwiek działania w związku z wpłynięciem do niego tegoż pisma. Antycypując dalsze ustalenia, wskazać należy, iż brak o nim również wzmianki w podjętym w dniu 19 marca 2010 r. rozstrzygnięciu protestów, o których mowa poniżej.

W dniu 8 marca 2010 r. do Zamawiającego wniósł protest Wykonawca: ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Hanna Orłowska Paweł Orłowski sp. j.

W dniu 9 marca 2010 r. Wykonawca: Bogdan Ryniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EL-WENT Zakład Produkcyjno-Usługowy Bogdan Ryniewicz, zwany dalej Protestującym lub Odwołującym, wniósł do Zamawiającego protest, w którym zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez nieuprawnione uznanie, że w ofercie Odwołującego nie można poprawić zawartych w niej omyłek, a w konsekwencji jej odrzucenie oraz wnosił o unieważnienie czynności odrzucenia jego oferty oraz dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty złożonej przez Protestującego.

Protestujący w uzasadnieniu do protestu podnosił, iż Zamawiający błędnie twierdził, że treść oferty w części dotyczącej kosztorysu ofertowego w pozycjach 8, 126, 148, 172 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Podkreślał on, że opracowując kosztorys ofertowy posłużył się przedmiarem robót tożsamym w treści z przekazanym przez Zamawiającego i nie dokonał w nim żądanych zmian w części dotyczącej opisu robót, a wskazane w uzasadnieniu odrzucenia jego oferty rozbieżności dotyczą jedynie części kalkulacji własnej. Zdaniem Protestującego w kwestionowanych przez Zamawiającego pozycjach kosztorysu ofertowego dokonał on wyceny robót zgodnie z postanowieniami SIWZ.

str. 1/5
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 485/10
Sędziowie
Marek Szafraniec (przewodniczący)
Klaudia Szczytowska-Maziarz
Ryszard Tetzlaff