· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski (spr.) Sędziowie NSA Grażyna Danielec WSA Wojciech Jakimowicz Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi J. P. - "A" na pismo I Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. nr [....] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej I. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Konkursową przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K., II. zasądza od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 457,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

J. P., prowadzący działalność pod nazwą "A" w piśmie z dnia 28 listopada 2012 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie I Agencji Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2012 r. nr [...] opisane przez skarżącego jako negatywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej, w następstwie ponownego rozpatrzenia protestu.

Do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie doszło w świetle wynikających z załączników skargi oraz faktów wiadomych Sądowi z urzędu, w następujących okolicznościach.

l. W dniu 13 lipca 2009 r. J. P. - dalej skarżący - prowadzący działalność pod firmą A, złożył w II Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: "II ARR") wniosek o dofinansowanie realizacji projektu p.t. "[...]" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

II Agencja Rozwoju Regionalnego w piśmie z dnia 17 listopada 2009r. nr [...] poinformowała skarżącego, że nie przyznano mu dofinansowania na realizację projektu, ponieważ "projekt nie spełnił wszystkich kryteriów oceny merytorycznej, tzn. kryteriów nr 5, nr 6, nr 7, nr 9".

Zgodnie z pouczeniem, skarżący złożył do II Agencji Rozwoju Regionalnego, przy której działała Komisja dokonująca oceny, protest kwestionujący prawidłowość ocen dotyczących kryteriów nr 5, 6, 7 i 9.

W piśmie z dnia 9 lutego 2010r. nr [...], II Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., poinformowała skarżącego, że protest rozpatrzony został pozytywnie, a wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Kolejnym pismem z dnia 1 czerwca 2010r. nr [...] II Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała skarżącego, że w wyniku oceny dokonanej po uwzględnieniu protestu, nie zostało przyznane dofinansowanie, gdyż "projekt nie spełnił wszystkich kryteriów oceny merytorycznej, tj. kryterium 6, kryterium 7 oraz kryterium 10, przytaczając treść ocen oceniających wniosek oraz pouczając o prawie wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skarżący dnia 18 czerwca 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, na rozstrzygniecie II Agencji Rozwoju Regionalnego zawarte w piśmie z dnia 1 czerwca 2010 r. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 8 lipca 2010 r. sygn. V SA/Wa 1427/10 stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

W zażaleniu na to postanowienie skarżący podnosił, że zawarta w piśmie II ARR z 1 czerwca 2010 r. informacja, zawiadamia o stanowisku Instytucji Zarządzającej, którą w tym Konkursie jest Minister Rozwoju Regionalnego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 września 2010 r., sygn. II GZ 250/10, oddalił powyższe zażalenie. W uzasadnieniu orzeczenia NSA zajął stanowisko, że skarga wniesiona została na pismo II Agencji Rozwoju Regionalnego z dnia 1 marca 2010 r. jako Instytucji Wdrażającej działającej w ramach przedmiotowego konkursu, z siedzibą w K.

str. 1/27
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

V SA/Wa 840/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30
Sprawa ze skargi M.R. - I.M. na rozstrzygnięcie Ministra Administracji i Cyfryzacji zawarte w piśmie z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oddala skargę;

III SA/Kr 454/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-17
Sprawa ze skargi M. P. na postanowienie Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia skargę odrzucić.

II SAB/Kr 49/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-05
Sprawa ze skargi P.P. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie sprawy zainicjowanej zawiadomieniem skarżącego z dnia 8 października 2012 r. skargę oddala

VIII SA/Wa 162/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17
Sprawa ze skargi Uniwersytetu [...] im. [...] w R. na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3) zasądza od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz skarżącego Uniwersytetu [...] im. [...] w R. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowa...

II GSK 1680/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25
Skargi kasacyjne [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w K. oraz J. P. - N.-P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 13 czerwca 2013 r.; sygn. akt III SA/Kr 1749/12 w sprawie ze skargi J. P. - N.-P. na pismo [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w R. z dnia [...] listopada 2012 r.; nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1) pozostawić skargi kasacyjne bez rozpatrzenia; 2) zwrócić [...] Agencji Rozw...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Kr 1749/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
stwierdzono,że zaskarżona ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
Sędziowie
Grażyna Danielec
Piotr Lechowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Wojciech Jakimowicz
Symbole
6559
Hasła
Środki unijne
Sygnatury powiązane
II GSK1680/13, II GSK 1680/13
Skarżony
Inne