· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2005-07-28

Sentencja

I. Na podstawie art. 9 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r., Nr 86 poz. 804 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 18 poz. 172, z późn. zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uznaje się działania Gminy Miasta Krakowa - Zarząd Cmentarzy Komunalnych za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, poprzez narzucanie osobom uprawnionym do dysponowania grobami uciążliwych warunków umów użytkowania miejsca pod grób ziemny oraz pod budowę grobu murowanego, przynoszących nieuzasadnione korzyści, tj.:

1) odmowę zwrotu części opłaty za użytkowanie miejsca pod budowę grobu murowanego w przypadku wcześniejszego przeniesienia praw do grobu murowanego na rzecz osoby nie będącej współmałżonkiem lub krewnym w linii prostej, przy równoczesnym obowiązku uiszczenia opłaty przez nabywcę praw do grobu,

2) utratę prawa użytkowania miejsca pod budowę grobu murowanego i wygaśnięcie umowy użytkowania tego miejsca bez prawa do odszkodowania, w przypadku nie rozpoczęcia przez użytkownika budowy grobu murowanego w terminie określonym w umowie,

3) uzależnienie ważności umowy użytkowania w przypadku nie zakończenia budowy grobu murowanego w terminie określonym w umowie od: uiszczenia kwoty 1.959 zł oraz zawarcia nowej umowy na udostępnienie części podziemnej grobu murowanego w celu ustawienia nawierzchni (grobowca) lub przywrócenia prawa użytkowania grobu murowanego,

4) potrącenie 30% wartości opłaty za użytkowanie, w przypadku rezygnacji przez użytkownika z budowy grobu murowanego i rozwiązania umowy użytkowania, po upływie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia i nakazuje się jej zaniechania.

II. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r., Nr 86 poz. 804 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 18 poz. 172, z późn. zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) uznaje się działania Gminy Miasta Krakowa - Zarząd Cmentarzy Komunalnych za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, polegającą na narzucaniu osobom uprawnionym do dysponowania grobami uciążliwych warunków umów użytkowania miejsca pod grób ziemny oraz pod budowę grobu murowanego, przynoszących nieuzasadnione korzyści, poprzez odmowę zwrotu części opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego, w przypadku wcześniejszej - tj. przed terminem wygaśnięcia ważności grobu - ekshumacji zwłok i przekazania grobu Zarządowi oraz

2) stwierdza się zaniechanie stosowania przez Gminę w/w praktyki z dniem 15.10.2004r. poprzez wprowadzenie zwrotu części opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego w przypadku wcześniejszej ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich z tego grobu.

III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r., Nr 86 poz. 804 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 18 poz. 172, z późn. zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: nakłada się na Gminę Miasta Krakowa karę pieniężną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy), płatną do budżetu państwa.

Uzasadnienie

W związku ze skargą konsumenta, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie - zwany dalej "organem antymonopolowym" postanowieniem Nr RKR- 336/2004 z dnia 20.09.2004r. wszczął postępowanie wyjaśniające, którego przedmiotem było wstępne ustalenie, czy działania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - zakładu budżetowego Gminy Miasta Krakowa - stanowią naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r., Nr 86 poz. 804 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą ochronie (...)" - uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy. Przedmiotem skargi była w szczególności odmowa przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - zwany dalej "ZCK" lub "Zarządem" - zwrotu części opłaty za tzw. nienaruszalność grobu ziemnego na okres lat 20, w przypadku wcześniejszej tj. przed terminem wygaśnięcia ważności grobu - ekshumacji zwłok i przekazania grobu Zarządowi. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające potwierdziło zasadność skargi oraz wykazało, że ZCK stosuje - wobec osób uprawnionych do dysponowania grobami - także inne warunki umów użytkowania miejsca pod budowę grobu murowanego, które mogą zostać uznane za uciążliwe.

W związku z powyższym organ antymonopolowy, postanowieniem nr RKR482/2004 z dnia 8.11.2004r., wszczął z urzędu, przeciwko Gminie Miasta Krakowa - zwanej dalej "Gminą" - postępowanie antymonopolowe pod zarzutem nadużywania przez Zarząd pozycji dominującej na rynku usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, poprzez narzucanie osobom uprawnionym do dysponowania grobami - zwanymi dalej "użytkownikami" - uciążliwych warunków umów użytkowania miejsca pod grób ziemny oraz pod budowę grobu murowanego, przynoszących Zarządowi nieuzasadnione korzyści, tj.:

- odmowę zwrotu części opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego w przypadku wcześniejszej - tj. przed terminem wygaśnięcia ważności grobu - ekshumacji zwłok i przekazania grobu Zarządowi,

- odmowę zwrotu części opłaty za użytkowanie miejsca pod budowę grobu murowanego w przypadku wcześniejszego przeniesienia praw do grobu murowanego na rzecz osoby nie będącej współmałżonkiem lub krewnym w linii prostej, przy równoczesnym obowiązku uiszczenia opłaty przez nabywcę praw do grobu,

- utratę prawa użytkowania miejsca pod budowę grobu murowanego i wygaśnięcie umowy użytkowania tego miejsca bez prawa do odszkodowania, w przypadku nie rozpoczęcia przez użytkownika budowy grobu murowanego w terminie określonym w umowie,

- uzależnienie ważności umowy użytkowania w przypadku nie zakończenia budowy grobu murowanego w terminie określonym w umowie od: uiszczenia kwoty 1.959 zł oraz zawarcia nowej umowy na udostępnienie części podziemnej grobu murowanego w celu ustawienia nawierzchni lub przywrócenia prawa użytkowania grobu murowanego,

- potrącenie 30% wartości opłaty za użytkowanie, w przypadku rezygnacji przez użytkownika z budowy grobu murowanego i rozwiązania umowy użytkowania po upływie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia, co mogło stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie (...).

str. 1/17
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RKR-411-16/04/MS-16/05
Nr decyzji
RKR-48/2005
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Nadużywanie pozycji dominującej
Branża
pozostała indywidualna działalność usługowa
pogrzeby i działalność pokrewna
Region
Małopolskie
Strony postępowania
Gmina Miasta Krakowa - Zarząd Cmentarzy Komunalnych