· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-27

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie NSA Anna Lechowska /spr./ AWSA Magdalena Józefczyk Protokolant: st.sekr.sąd.B.Krztoń po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2005 r. na rozprawie sprawy ze skarg S. C., E. M., W. S., T. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] października 2003 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów skargę oddala

Uzasadnienie

SA/Rz 1662/03

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [...] października 2003r. Nr. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił w całości decyzję Starosty [...] z dnia [...] sierpnia 2003r., Nr [...] o odmowie wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów wsi R. gm. P. zmiany polegającej na wykazaniu części działki nr 909/1 odpowiadającej pbud.111/4 i części działki 930 odpowiadającej części pbud 111/3 ujawnionych w księdze wieczystej Nr [...] na rzecz W. O. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W podstawie prawnej tej decyzji organ odwoławczy wskazał art. 138 § 2 K.p.a., art. 20 ust. l i 2 oraz art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, ze zm.).

Z uzasadnienia decyzji i akt postępowania wynika, że wnioskodawca W. O. żądał wpisania go w ewidencji gruntów wsi R., jako właściciela części drogi oznaczonej jako działka nr 909/1, która odpowiada dawnej pbud 111/4, a obecnie znajduje się w samoistnym posiadaniu Gminy P. Twierdził, iż w Księdze wieczystej Nr [...] jest wpisany jako właściciel tego gruntu. Przedłożył kopię planu sytuacyjnego wsi R. z dnia 22.06.1960r. L.dz. ewid. 152/60, w którym przedstawiono m.innymi podział pbud 111 na pbud 111/1 i 111/2 oraz postanowienie o dziale spadku po M. S., w wyniku którego Sąd Rejonowy w P. postanowieniem z dnia 12.10.1960r., [...],przydzielił wnioskodawcy prawo własności pbud 111/1.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2000r. Starosta [...] odmówił w prowadzenia do operatu ewidencji gruntów żądanej zmiany.

W następstwie odwołania wnioskodawcy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił tę decyzję w całości decyzją z dnia [...] czerwca 2000r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W postępowaniu ponownym, Starosta [...] decyzją z dnia [...] lipca 2000r. po raz kolejny odmówił wprowadzenia żądanej zmiany.

Decyzja ta zaskarżona odwołaniem przez wnioskodawcę tym razem została utrzymana w mocy decyzją organu II instancji z dnia [...] września 2000r. Nr [...].

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2002r. wydanym w sprawie o sygn. akt SA/Rz 1777/00 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie uwzględnił skargę W. O. i uchylił wskazane wyżej decyzje obu instancji wydane w sprawie.

W wyroku tym Sąd uznał że wydano je z naruszeniem przepisów postępowania a w szczególności art. 7 i 77 § 1 kpa w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W jego motywach, podzielając co do zasady pogląd organu, iż tytuły własności powstałe kilkadziesiąt lat temu nie mogą stanowić podstawy do uwidaczniania takich tytułów w ewidencji gruntów, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się nowe tytuły własności Sąd stwierdził, że reguły tej nie można stosować automatycznie. Księga wieczysta Nr [...] w której wpisana jest p.bud. 111/4 nie utraciła mocy prawnej, czyli jest aktualna. Organy nie wykazały, że po jej założeniu pojawiły się nowe tytuły prawne, nie ujawnione w tej księdze. W takim stanie rzeczy nie było podstaw do negowania istniejącego w niej wpisu zawartego w Dziale II.

str. 1/9
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
SA/Rz 1662/03
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Anna Lechowska (sprawozdawca)
Magdalena Józefczyk.
Zbigniew Czarnik (przewodniczący)
Symbole
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła
Ewidencja gruntów
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego