· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-15

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sąd. Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2010r. sprawy ze skargi G. K., A. M., A. S. na bezczynność Starosty P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości I. zobowiązuje Starostę P. do rozpatrzenia sprawy z wniosku skarżących z dnia (...) kwietnia 2006r. w terminie 3 miesięcy, II. zasądza od Starosty P. na rzecz skarżących solidarnie kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. /-/ E. Podrazik /-/ W. Batorowicz /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2006 r. G. K., A. M. i A. S. złożyli do Prezydenta Miasta P. wniosek o zwrot części nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] - działki oznaczonej ewidencyjnie nr [...] z arkusza mapy [...] obrębu [...], zapisanej w księdze wieczystej KW nr [...]. Postanowieniem z dnia [...] 2006 r. znak [...] Prezydent Miasta P., działający jako prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekazał powyższe podanie według właściwości Wojewodzie Wielkopolskiemu, który postanowieniem z dnia [...] lipca 2006 r. znak [..] wyznaczył Starostę Poznańskiego, jako organ właściwy do załatwienia sprawy zwrotu wyżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta P.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2007 r. Wojewoda Wielkopolski ([...]) uwzględnił zażalenie wnioskodawców na niezałatwienie przedmiotowej sprawy przez Starostę Poznańskiego w terminie i wyznaczył temu organowi dodatkowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2007 r. W uzasadnieniu Wojewoda Wielkopolski przywołał treść przepisów art. 12 § 1, art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: kpa, i podał, iż z akt sprawy organu I instancji wynika, że nie pozyskano dotychczas dokumentów pozwalających na ustalenie, czy cel nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa został zrealizowany, zatem materiał dowodowy wymaga uzupełnienia w tym zakresie. Wojewoda wskazał, że należy także pozyskać stosowne dokumenty ewidencyjne, przeprowadzić oględziny nieruchomości (z udziałem uprawnionego geodety) oraz rozprawę administracyjną, przy czym kserokopie wszystkich dokumentów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem". Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę na to, że w przypadku uznania przez organ orzekający przesłanek do zwrotu nieruchomości konieczne jest zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości w dniu zwrotu i przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem rzeczoznawcy majątkowego, jak i poinformowanie stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wojewoda stwierdził również, iż postępowanie o zwrot jest postępowaniem skomplikowanym, wymagającym dokonania szczegółowej analizy materiału dowodowego, a wyznaczony termin umożliwia organowi I instancji dokonanie opisanych działań i wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Prowadząc dalej sprawę pod oznaczeniem nr [...] organ w 2007 r. przeprowadził oględziny przedmiotowej nieruchomości w dniu [...] listopada 2007 r. oraz rozprawę administracyjną w dniu [...] listopada 2007 r. Ponadto zgromadził szereg dokumentów, w tym:

- w dniu [...] kwietnia 2007 r. wpłynęło do organu pismo A. S. z załączonymi kserokopiami: odpisu postanowienia Sądu Powiatowego w P. z dnia [...] sygn. akt [...] w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po C. S., aktu notarialnego Nr Rep. [...] z dnia [...] r. - umowy bezpłatnego odstąpienia nieruchomości oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa dotyczącego A. S. i przybrania nazwiska M.;

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SAB/Po 9/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-25
Sprawa ze skargi J. H. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; I. nakazuje Staroście [...] wydanie w terminie 3 (trzech) miesięcy decyzji kończącej postępowanie wywołane wnioskiem skarżącego z dnia [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, II. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ W.Batorowicz /-/ J.Szaniecka

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SAB/Po 48/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska
Edyta Podrazik
Wiesława Batorowicz (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła
Administracyjne postępowanie
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne
Skarżony
Starosta