· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-05

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Alicja Palus, Sędzia NSA - Halina Kremis /sprawozdawca/, Sędzia WSA - Anna Siedlecka, Protokolant - Paweł Kysiak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 marca 2008 r. sprawy ze skargi U.C. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że lokale w budynku mieszkalnym przy ul. Ś [...] w R. nie mogą stanowić samodzielnych lokali mieszkalnych. oddala skargę

Uzasadnienie

Dnia 31 grudnia 2003 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we W., wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Ś. Ś. o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych dla dwóch nieruchomości lokalowych, nr [...] i nr [...], w budynku mieszkalnym w R. przy ul. Ś. [...], na działce nr [...] AM 2, przedstawiając szkice lokali oraz oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi.

W dniu 23 stycznia 2004 r. Starosta Ś. wydał żądane zaświadczenia: Zaświadczenie nr [...] stwierdzając, że lokal mieszkalny nr [...] w R. przy ul. Ś. [...] jest lokalem samodzielnym, i zaświadczenie nr [...] - że lokal mieszkalny nr 2 w R. przy ul. Ś. [...] jest lokalem samodzielnym.

Dnia 23 czerwca 2004 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we W., wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Ś. Ś. o wydanie nowych zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych dla w/w nieruchomości lokalowych, w związku z dokonaniem podziału geodezyjnego działki i koniecznością uwzględnienia pomieszczeń przynależnych.

Przedstawiono następujące nieruchomości lokalowe: w R. przy ul. Ś. [...], na działce nr [...] AM 2 z wiatrołapem, usytuowanym na działce nr [...], AM 2 oraz w R. przy ul. Ś. [...], na działce nr [...] AM 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi na działce nr [...] AM 2, przedstawiając szkice lokali oraz oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi, a także zwracając wydane już zaświadczenia. W dniu 12 lipca 2004 r. Starosta Ś. wydał żądane zaświadczenia: Zaświadczenie nr [...] dla lokalu w R. przy ul. Ś. [...] oraz Zaświadczenie nr [...] dla lokalu w R. przy ul. Ś. [...].

W dniu 8 lipca 2004 r. U C. wystosowała skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, która, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 547/04), została odrzucona.

Dnia 1 czerwca 2007 r. U. C. wystąpiła do Starosty Ś. z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że lokale w budynku przy ul. Ś. [...] w R. nie mogą stanowić samodzielnych lokali mieszkalnych.

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 r. nr [...] Starosta Ś. działając na podstawie art. 219 k.p.a. odmówił wydania żądanego zaświadczenia.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż dla spornych lokali wydano - na żądanie strony, tj. Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego we W. - zaświadczenia o ich samodzielności, ponieważ spełniały one wszystkie wymogi prawa w tym zakresie, a osoba sporządzająca niezbędną dokumentację posiadała wymagane uprawnienia budowlane.

W dniu 14 czerwca 2007 r. do D. Urzędu Wojewódzkiego we W. wpłynęło, nadane w dniu 13 czerwca 2007 r. w Urzędzie Pocztowym, zażalenie U. C. na postanowienie S. Ś. z dnia 11 czerwca 2007 r. Nr [...].

Wojewoda D. postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. Nr [...] przywołując w podstawie prawnej art.138 § 1 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118 z późn. zm.) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, iż zgodnie z art. 217 § 2 k.p.a zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, zaś wnioskodawca ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie o samodzielności lokali wydaje starosta na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami). Stosownie do art. 2 ust. 3 tej ustawy "spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia". W zaświadczeniu tym starosta stwierdza spełnienie wymagań, określonych w art. 2 ust. 2 cyt. powyżej ustawy dla samodzielnego lokalu mieszkalnego. Przepis ten nie daje możliwości wydania zaświadczenia o tym, że lokal nie jest lokalem samodzielnym. Niezależnie od tego, z brzmienia art. 217 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wynika, że osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia jest zobowiązana wykazać swój interes prawny w jego uzyskaniu. Zdaniem organu odwoławczego skarżąca posiadanego interesu prawnego nie wykazała, natomiast z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika jednoznacznie, że U. C. takiego interesu w istocie nie posiada. Wojewoda D. podkreślił nadto w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, że akta sprawy zawierają uwierzytelnioną kopię prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 547/04), którym odrzucono skargę U. C. na czynność Starosty Ś. w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego nr [...] i [...] w miejscowości R. przy ul. Ś. [...], a w motywach postanowienia wskazano, że "z akt sprawy wynika, iż skarżąca jest tylko najemcą jednego z w/w lokali. W świetle treści art. 2 ust. 3 ustawy 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzić zatem należy, iż skarżąca nie posiada interesu prawnego w sprawie wydania przedmiotowych zaświadczeń".

str. 1/3
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Sz 959/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-30
Sprawa ze skargi I. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego oddala skargę

II SA/Po 265/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28
Sprawa ze skargi A. Spółka z o.o. na postanowienie Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego oddala skargę /-/ E. Podrazik /-/ A. Zieliński /-/ A. Łaskarzewska

III SA/Gd 318/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23
Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze [...] z dnia 9 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Prezydenta Miasta [...] z dnia 17 marca 2008r., nr [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławcze [...] na rzecz skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w G. 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Sz 515/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-24
Sprawa ze skargi J. T. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu oddala skargę

II SA/Sz 418/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-11
Sprawa ze skargi M. B. i D. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności trzech lokali mieszkalnych oddala skargę

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Wr 647/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Sędziowie
Alicja Palus (przewodniczący)
Anna Siedlecka
Halina Kremis (sprawozdawca)
Symbole
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła
Administracyjne postępowanie
Skarżony
Wojewoda